تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا کمک‌هایش را به پاکستان به پایین‌ترین سطح کاهش داد

ایالات متحدۀ امریکا، کمک‌هایش را به پاکستان ازبهر آن‌چه اقدام نکردن این کشور در برابر شبکۀ حقانی و لشکر طیبیه می‌گوید، به پایین‌ترین سطح کاهش داد.

کانگرس ایالات متحده، لایحۀ مجوز دفاع ملی این کشور را که ارزش آن به بیش از  ۷۱۶ میلیون دالر می‌رسد تصویب کرد.

در این لایحه، کمک مالی به پاکستان تنها ۱۵۰میلیون دالر درنظرگرفته شده است درحالی که پس از آغاز جنگ با هراس‌افگنی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ کمک‌های مالی واشنگتن به اسلام آباد، از ۷۵۰ میلیون دالر درسال آغاز شدند و تا به یک میلیارد دالر رسیدند.

ایالات متحده می‌گوید که با فشارهای مالی می‌خواهد پاکستان را متقاعد بسازد تا در برابر به شبکۀ حقانی - که به انجام حمله‌های مرگبار در افغانستان متهم است – اقدامات عملی روی دست گیرد.

این در حالی است که پاکستان از پشتیبانی شبکۀ حقانی انکار می‌کند.

جهان

امریکا کمک‌هایش را به پاکستان به پایین‌ترین سطح کاهش داد

ایالات متحده می‌گوید که با فشارهای مالی می‌خواهد پاکستان را متقاعد بسازد تا در برابر به شبکۀ حقانی - که به انجام حمله‌های مرگبار در افغانستان متهم است – اقدامات عملی روی دست گیرد.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحدۀ امریکا، کمک‌هایش را به پاکستان ازبهر آن‌چه اقدام نکردن این کشور در برابر شبکۀ حقانی و لشکر طیبیه می‌گوید، به پایین‌ترین سطح کاهش داد.

کانگرس ایالات متحده، لایحۀ مجوز دفاع ملی این کشور را که ارزش آن به بیش از  ۷۱۶ میلیون دالر می‌رسد تصویب کرد.

در این لایحه، کمک مالی به پاکستان تنها ۱۵۰میلیون دالر درنظرگرفته شده است درحالی که پس از آغاز جنگ با هراس‌افگنی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ کمک‌های مالی واشنگتن به اسلام آباد، از ۷۵۰ میلیون دالر درسال آغاز شدند و تا به یک میلیارد دالر رسیدند.

ایالات متحده می‌گوید که با فشارهای مالی می‌خواهد پاکستان را متقاعد بسازد تا در برابر به شبکۀ حقانی - که به انجام حمله‌های مرگبار در افغانستان متهم است – اقدامات عملی روی دست گیرد.

این در حالی است که پاکستان از پشتیبانی شبکۀ حقانی انکار می‌کند.

هم‌رسانی کنید