تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

کمیسیون شکایات پیوند نامزدان با گروه‌های مسلح را بررسی می‌کند

یک کمیتۀ ویژه در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چگونگی پیوند شماری از نامزدان انتخابات را با گروه‌های مسلح غیرمسؤول، بررسی می‌کند.

به گفتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، این کمیته حتا می‌تواند که بی‌ گرفتن شکایتی از مردم نیز در بارۀ شماری از نامزدان تحقیق کند و در این پیوند، از گزارش‌هایی که در بارۀ این نامزدان در نهادهای امنیتی وجود دارند، کمک بگیرد.

رهبری این کمیته را رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به دوش دارد و اعضای آن، نماینده گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محلی استند.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در این باره می‌گوید: «چه شکایت باشه و یا گزارش، طبیعتاً این نهادها می توانند که گزارش داشته باشند و افرادی را که فکر می کنند و یا اشخاصی را که فکر می کنند، همان چیزی را که قانون می گوید، اگر این اشخاص وجود داشته باشد و یا در لیست نباشد، آنان می توانند این اشخاص را در گزارشات رسمی شان معرفی کنند.» 

به گفتۀ آقای روحانی، بیشتر اعتراضات رسیده به این نهاد در باره فهرست نخستین نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، از نخستین مراحل بررسی ها گذشته اند و اکنون در نشست های این کمیسیون، در باره این اعتراضات تصمیم گرفته می شود: «دو روز است که جلسات رسمی کمیسیون در این زمینه دایر می شود و نسبت به این قضایا تصمیم گیری صورت می گیرد. یک بخشی از قضایا رسماً تصامیم لازم در باره شان گرفته شده است، گرچند هنوز رسماً ابلاغ نشده است.»

در این میان، نهاد ناظر بر انتخابات، چگونگی کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی را به انتقاد می گیرند.

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان می‌گوید: «تعداد کاندیدها را وقتی می بینید، ده هزار و تعداد اعتراضات را می بینید، شش صد و هشتاد اعتراض بسیار اندک است و نمی توانیم عدالت انتخاباتی را در این زمینه تأمین کنیم. چیزی دیگری که برای ما سوال است، از کمیته بررسی آن عده کاندیدانی که با افراد مسلح دست دارند و یا افراد مسلح را دارند، این کمیته را کمیسیون شکایات متاسفانه طرزالعملش را در ویب سایت خود به نشر نرسانده تا عام شود.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، باید کار بررسی اعتراضات را در باره فهرست های نخستین نامزدان انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها، تا یازدهم اسد امسال به پایان برساند.

به گفته این کمیسیون، هرچند درج شکایت ها در این باره اکنون به پایان رسیده است؛ با این هم در برخی از حالات، شکایت هایی پذیرفته خواهند شد.   

انتخابات ۹۷

کمیسیون شکایات پیوند نامزدان با گروه‌های مسلح را بررسی می‌کند

رهبری این کمیته را رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به دوش دارد و اعضای آن، نماینده گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محلی استند.

تصویر بندانگشتی

یک کمیتۀ ویژه در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چگونگی پیوند شماری از نامزدان انتخابات را با گروه‌های مسلح غیرمسؤول، بررسی می‌کند.

به گفتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، این کمیته حتا می‌تواند که بی‌ گرفتن شکایتی از مردم نیز در بارۀ شماری از نامزدان تحقیق کند و در این پیوند، از گزارش‌هایی که در بارۀ این نامزدان در نهادهای امنیتی وجود دارند، کمک بگیرد.

رهبری این کمیته را رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به دوش دارد و اعضای آن، نماینده گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محلی استند.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در این باره می‌گوید: «چه شکایت باشه و یا گزارش، طبیعتاً این نهادها می توانند که گزارش داشته باشند و افرادی را که فکر می کنند و یا اشخاصی را که فکر می کنند، همان چیزی را که قانون می گوید، اگر این اشخاص وجود داشته باشد و یا در لیست نباشد، آنان می توانند این اشخاص را در گزارشات رسمی شان معرفی کنند.» 

به گفتۀ آقای روحانی، بیشتر اعتراضات رسیده به این نهاد در باره فهرست نخستین نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، از نخستین مراحل بررسی ها گذشته اند و اکنون در نشست های این کمیسیون، در باره این اعتراضات تصمیم گرفته می شود: «دو روز است که جلسات رسمی کمیسیون در این زمینه دایر می شود و نسبت به این قضایا تصمیم گیری صورت می گیرد. یک بخشی از قضایا رسماً تصامیم لازم در باره شان گرفته شده است، گرچند هنوز رسماً ابلاغ نشده است.»

در این میان، نهاد ناظر بر انتخابات، چگونگی کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی را به انتقاد می گیرند.

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان می‌گوید: «تعداد کاندیدها را وقتی می بینید، ده هزار و تعداد اعتراضات را می بینید، شش صد و هشتاد اعتراض بسیار اندک است و نمی توانیم عدالت انتخاباتی را در این زمینه تأمین کنیم. چیزی دیگری که برای ما سوال است، از کمیته بررسی آن عده کاندیدانی که با افراد مسلح دست دارند و یا افراد مسلح را دارند، این کمیته را کمیسیون شکایات متاسفانه طرزالعملش را در ویب سایت خود به نشر نرسانده تا عام شود.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، باید کار بررسی اعتراضات را در باره فهرست های نخستین نامزدان انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها، تا یازدهم اسد امسال به پایان برساند.

به گفته این کمیسیون، هرچند درج شکایت ها در این باره اکنون به پایان رسیده است؛ با این هم در برخی از حالات، شکایت هایی پذیرفته خواهند شد.   

هم‌رسانی کنید