تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

هاشمی: تصمیم کمیسیون شکایات در بارۀ باطل شدن آرا خلاف قانون است

کمیسیون مستقل انتخابات، اعلامیۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در بارۀ باطل ساختن آرایی که ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک نشده‌اند و نیز تصمیم این کمیسیون را در بارۀ نا‌به‌سامانی‌های روزهای انتخابات، خلاف قانون و مداخله در کار  کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند.

سخن‌گوی کمیسیون انتخابات، می‌گوید که این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی یک نمایش است و این کمیسیون صلاحیت تصمیم‌گیری را در بارۀ کارهای کمیسیون مستقل انتخابات ندارد. 

سید حفیظ الله هاشمی در این باره افزود: «اعلامیه‌یی که صادر کردند حق شان نبود. (در) کارها و صلاحیت‌های و اصل وظایف کمییسون مداخله می‌کنند، صریحأ خلاف قانون است بعضی مواردش. تفاهم نامه که با ما دارند، کمییسون شکایات هر طرزالعمل ولایحه‌یی که ما تأیید می‌کنیم تطبیق کنند نه این که خودشان هرچیز از خودشان بسازند فقط یک نمایش بود و خودنمایی بود و حق شان نبود.»

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، اعلامیه‌اش در این باره را روز گذشته نشر کرد.

در این اعلامیه موارد ذیل اشاره شده است؛

۱ - آرای داخل صندوق‌های محلات و مرکزهای رأی‌دهی که در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک، مطابق فهرست رأی‌دهنده‌گان موجود اند، از اعتبار برخوردار استند.

۲ – صندوق‌هایی‌که ورق‌های رأی‌دهی در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک در عدم موجودیت فهرست رأی‌دهنده‌گان در محلات رأی‌دهی ولی براساس فهرست قلمی اجرا شده است، در صورتی که به فهرست اصلی مرکز تطابق داشته باشد از اعتبار برخودار است.

۳ – آرایی‎که براساس فهرست رأی‌دهنده گان بدون دستگاه‌های شناخت بایومتریک به نسبت تناقص با بند چهارم بخش شمارش آرا بی اعتبار شناخته می‌شود.

۴ -  آرایی که در آن بدون بارکد دستگاه‌های شناخت بایومتریک و بی فهرست رسمی اجرا گردیده است، از اعتبار ساقط دانسته می‌شود.

۵ - در صورت خدشه دار شدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتحاباتی، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند آرای آن حوزه را باطل اعلام کند و در این صورت کمیسیون مستقل انتخابات در هفت روز دیگر انتخابات مجدد را در همان حوزه برگزار نماید.

۶ -  در مواردی که روند شمارش آرای نخستین با دیکر موارد قانونی، مورد اعتراض قرار گرفته شود، این کمیسیون دستور به شمارش مجدد تمام اوراق رأی‌دهی را صادر خواهد کرد.

گذشته از این، کمیسیون مستقل انتخابات، مرکز گردآوری اطلاعات را از روز چهارشنبه بدینسو فعال ساخته است.

در این مرکز، برگه‌های نتایج آرا که به گونۀ ناقص آماده شده اند به بخش تصفیه فرستاده می‌شوند و مشکلات برگه‌های نتایج شناسایی می‌شوند و یک به یک نوشته می‌شوند .

خیبر سعیدی، مسؤول بسته بندی برگه‌های نتایج مرکزهای رأی دهی در این باره می‌گوید: «خریطه‌هایی که از ولایت‌ها می‌آیند اینجا دسته بندی می‌شوند ما خریطه‌ها را باز می‌کنیم می‌بینیم چیزی مشکل نداشته باشند، بعد به اسکن فرستاده می‌شوند و آنانی که مشکل داشته باشند به بخش تصفیه فرستاده می‌شوند.»

اما، شماری از ناظران احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی که از چگونگی گردآوری معلومات آرا نظارت می‌کنند از این روند خشنود نیستند.

احمد، یکی از این ناظران گفت: «به ما اجازه نمی‌دهند که از نزدیک ببینیم، چگونه و کدام ولایت چه مشکل دارد. ما که برای سیل و دیدن نیامدیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون نتایج آرای ولایت‌های خوست، ننگرهار، نورستان، لغمان، کنر، پنجشیر و پروان به گونۀ کامل به مرکز رسیده اند.

انتخابات ۹۷

هاشمی: تصمیم کمیسیون شکایات در بارۀ باطل شدن آرا خلاف قانون است

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، روز گذشته یک اعلامیۀ شش مادۀ یی را در بارۀ چگونگی بررسی آرا صادر کرد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، اعلامیۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در بارۀ باطل ساختن آرایی که ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک نشده‌اند و نیز تصمیم این کمیسیون را در بارۀ نا‌به‌سامانی‌های روزهای انتخابات، خلاف قانون و مداخله در کار  کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند.

سخن‌گوی کمیسیون انتخابات، می‌گوید که این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی یک نمایش است و این کمیسیون صلاحیت تصمیم‌گیری را در بارۀ کارهای کمیسیون مستقل انتخابات ندارد. 

سید حفیظ الله هاشمی در این باره افزود: «اعلامیه‌یی که صادر کردند حق شان نبود. (در) کارها و صلاحیت‌های و اصل وظایف کمییسون مداخله می‌کنند، صریحأ خلاف قانون است بعضی مواردش. تفاهم نامه که با ما دارند، کمییسون شکایات هر طرزالعمل ولایحه‌یی که ما تأیید می‌کنیم تطبیق کنند نه این که خودشان هرچیز از خودشان بسازند فقط یک نمایش بود و خودنمایی بود و حق شان نبود.»

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، اعلامیه‌اش در این باره را روز گذشته نشر کرد.

در این اعلامیه موارد ذیل اشاره شده است؛

۱ - آرای داخل صندوق‌های محلات و مرکزهای رأی‌دهی که در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک، مطابق فهرست رأی‌دهنده‌گان موجود اند، از اعتبار برخوردار استند.

۲ – صندوق‌هایی‌که ورق‌های رأی‌دهی در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک در عدم موجودیت فهرست رأی‌دهنده‌گان در محلات رأی‌دهی ولی براساس فهرست قلمی اجرا شده است، در صورتی که به فهرست اصلی مرکز تطابق داشته باشد از اعتبار برخودار است.

۳ – آرایی‎که براساس فهرست رأی‌دهنده گان بدون دستگاه‌های شناخت بایومتریک به نسبت تناقص با بند چهارم بخش شمارش آرا بی اعتبار شناخته می‌شود.

۴ -  آرایی که در آن بدون بارکد دستگاه‌های شناخت بایومتریک و بی فهرست رسمی اجرا گردیده است، از اعتبار ساقط دانسته می‌شود.

۵ - در صورت خدشه دار شدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتحاباتی، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند آرای آن حوزه را باطل اعلام کند و در این صورت کمیسیون مستقل انتخابات در هفت روز دیگر انتخابات مجدد را در همان حوزه برگزار نماید.

۶ -  در مواردی که روند شمارش آرای نخستین با دیکر موارد قانونی، مورد اعتراض قرار گرفته شود، این کمیسیون دستور به شمارش مجدد تمام اوراق رأی‌دهی را صادر خواهد کرد.

گذشته از این، کمیسیون مستقل انتخابات، مرکز گردآوری اطلاعات را از روز چهارشنبه بدینسو فعال ساخته است.

در این مرکز، برگه‌های نتایج آرا که به گونۀ ناقص آماده شده اند به بخش تصفیه فرستاده می‌شوند و مشکلات برگه‌های نتایج شناسایی می‌شوند و یک به یک نوشته می‌شوند .

خیبر سعیدی، مسؤول بسته بندی برگه‌های نتایج مرکزهای رأی دهی در این باره می‌گوید: «خریطه‌هایی که از ولایت‌ها می‌آیند اینجا دسته بندی می‌شوند ما خریطه‌ها را باز می‌کنیم می‌بینیم چیزی مشکل نداشته باشند، بعد به اسکن فرستاده می‌شوند و آنانی که مشکل داشته باشند به بخش تصفیه فرستاده می‌شوند.»

اما، شماری از ناظران احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی که از چگونگی گردآوری معلومات آرا نظارت می‌کنند از این روند خشنود نیستند.

احمد، یکی از این ناظران گفت: «به ما اجازه نمی‌دهند که از نزدیک ببینیم، چگونه و کدام ولایت چه مشکل دارد. ما که برای سیل و دیدن نیامدیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون نتایج آرای ولایت‌های خوست، ننگرهار، نورستان، لغمان، کنر، پنجشیر و پروان به گونۀ کامل به مرکز رسیده اند.

هم‌رسانی کنید