تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

برنامۀ وزارت داخله برای تأمین امنیت انتخابات

امور داخله می‌گوید که در چارچوب یک برنامه، چگونه‌گی تأمین امنیت انتخابات را در بخش‌های ناامن کشور، به بررسی گرفته است.

این وزارت می‌گوید که با اجرای این برنامه‌، چالش امنیتی بزرگی فراراه برگذاری انتخابات، پدید نخواهد آمد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره به طلوع نیوز گفت: «در سطح ولسوالی‌ها ما یک اندازه مشکلات امنیتی داریم، که روی یک برنامه امنیتی برای شان کار شده تا اینکه با انتقال مرکزهای ثبت نام به ولسوالی‌ها، به خصوص ولسوالی‌های ناامن، چگونه تدابیر امنیتی این مرکزها اتخاذ شوند و چطور ما بتوانیم زمینه را مساعد بسازیم برای کسانی‌که ثبت نام می‌کنند.»

این در حالی است که رییس امور عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه گفت که ۲۶ درصد مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به علت ناامنی‌ها، باز نخواهند شد.

به گفتۀ این مقام کمیسیون مستقل انتخابات،۷۶۴ مرکز ثبت نام‌ها که باید باز می‌شدند، بسته مانده اند و نیز ۳۵۴ مرکز آن با تهدیدهای بلند روبرو استند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۱۲۳مرکز ثبت نام‌ها در مرکزهای ولایت‌ها باز نشده اند. یازده ولسوالی نیز با تهدید سقوط روبه رو استند.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن که ۲۹ در صد شان زنان استند، ثبت نام کرده اند.

انتخابات ۹۷

برنامۀ وزارت داخله برای تأمین امنیت انتخابات

وزارت امور داخله می‌گوید که با تطبیق این برنامه چالش بزرگ امنیتی در برگزاری انتخابات پدید نخواهد آمد.

Thumbnail

امور داخله می‌گوید که در چارچوب یک برنامه، چگونه‌گی تأمین امنیت انتخابات را در بخش‌های ناامن کشور، به بررسی گرفته است.

این وزارت می‌گوید که با اجرای این برنامه‌، چالش امنیتی بزرگی فراراه برگذاری انتخابات، پدید نخواهد آمد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره به طلوع نیوز گفت: «در سطح ولسوالی‌ها ما یک اندازه مشکلات امنیتی داریم، که روی یک برنامه امنیتی برای شان کار شده تا اینکه با انتقال مرکزهای ثبت نام به ولسوالی‌ها، به خصوص ولسوالی‌های ناامن، چگونه تدابیر امنیتی این مرکزها اتخاذ شوند و چطور ما بتوانیم زمینه را مساعد بسازیم برای کسانی‌که ثبت نام می‌کنند.»

این در حالی است که رییس امور عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه گفت که ۲۶ درصد مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به علت ناامنی‌ها، باز نخواهند شد.

به گفتۀ این مقام کمیسیون مستقل انتخابات،۷۶۴ مرکز ثبت نام‌ها که باید باز می‌شدند، بسته مانده اند و نیز ۳۵۴ مرکز آن با تهدیدهای بلند روبرو استند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۱۲۳مرکز ثبت نام‌ها در مرکزهای ولایت‌ها باز نشده اند. یازده ولسوالی نیز با تهدید سقوط روبه رو استند.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن که ۲۹ در صد شان زنان استند، ثبت نام کرده اند.

هم‌رسانی کنید