تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آمار ثبت نام کننده‌گان به بیش از یک میلیون و ۹۶۰هزار تن رسیده‌است

ریاست عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‍گوید که آمار ثبت نام کننده‎گان به بیش تر از یک میلیون و نه صدو شصت هزار تن رسیده است.

این در حالی است که ناهماهنگی‌هایی از بهر چگونگی نصب برچسپ بر شناس نامه ها، میان اعضای کمیسیون انتخابات به وجود آمده بود.

اما، سر انجام پس از یک هفته، این تنش ها پایان یافت و اعضای کمیسیون توافق کردند که باید بر اصل شناس نامه برچسپ زده شود.

معاذ الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «هر بدیل دیگر به جز از نصب برچسب در شناس نامه های اصلی، زمینۀ تقلب ها را فراهم خواهد ساخت از همین رو شهروندان کشور باید از بهر ثبت نام بر اصل شناس نامه های شان برچسب بزنند.»

از سویی هم، روح الله احمد زی، سخن‌گوی ادارۀ ثبت احوال نفوس می گوید، کسانی که با مشکلات امنیتی رو به رو اند، می‌توانند به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و مثنای شناس نامۀ شان را به دست بیاورند و در مرکزهای ثبت نام‌ به شناس‌نامه اصلی آنان برچسب نصب خواهد شد.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روندانتخابات از کمیسیون انتخابات می خواهند که نباید زیر فشارهای حکومتی کار نماید.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «فیصلۀ چهار عضو یک فیصله قانونی است کمیسیون فیصله هایش را  با اکثریت ارا انجام می دهد و اینان نباید زیر فشار های حکومتی بروند.»

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا نیز افزود: «در کمیسیون که تنش باشد توقع نداشته باشیم که انتخابات درست و شفاف داشته باشیم.»

 تصمیم رییس کمیسیون مستقل انتخابات از بهر نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها از آدرس ریاست جمهوری بیرون داده شده بود و اعلامیۀ نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها در صفحۀ انترنتی کمیسیون نیز پخش شده بود.

انتخابات ۹۷

آمار ثبت نام کننده‌گان به بیش از یک میلیون و ۹۶۰هزار تن رسیده‌است

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که از آغاز روند ثبت نام رأی دهنده‌گان تا کنون بیش از یک میلیون و نُه صد و شصت هزار تن نام های شان را ثبت کرده اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‍گوید که آمار ثبت نام کننده‎گان به بیش تر از یک میلیون و نه صدو شصت هزار تن رسیده است.

این در حالی است که ناهماهنگی‌هایی از بهر چگونگی نصب برچسپ بر شناس نامه ها، میان اعضای کمیسیون انتخابات به وجود آمده بود.

اما، سر انجام پس از یک هفته، این تنش ها پایان یافت و اعضای کمیسیون توافق کردند که باید بر اصل شناس نامه برچسپ زده شود.

معاذ الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «هر بدیل دیگر به جز از نصب برچسب در شناس نامه های اصلی، زمینۀ تقلب ها را فراهم خواهد ساخت از همین رو شهروندان کشور باید از بهر ثبت نام بر اصل شناس نامه های شان برچسب بزنند.»

از سویی هم، روح الله احمد زی، سخن‌گوی ادارۀ ثبت احوال نفوس می گوید، کسانی که با مشکلات امنیتی رو به رو اند، می‌توانند به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و مثنای شناس نامۀ شان را به دست بیاورند و در مرکزهای ثبت نام‌ به شناس‌نامه اصلی آنان برچسب نصب خواهد شد.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روندانتخابات از کمیسیون انتخابات می خواهند که نباید زیر فشارهای حکومتی کار نماید.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «فیصلۀ چهار عضو یک فیصله قانونی است کمیسیون فیصله هایش را  با اکثریت ارا انجام می دهد و اینان نباید زیر فشار های حکومتی بروند.»

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا نیز افزود: «در کمیسیون که تنش باشد توقع نداشته باشیم که انتخابات درست و شفاف داشته باشیم.»

 تصمیم رییس کمیسیون مستقل انتخابات از بهر نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها از آدرس ریاست جمهوری بیرون داده شده بود و اعلامیۀ نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها در صفحۀ انترنتی کمیسیون نیز پخش شده بود.

هم‌رسانی کنید