تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آماده‌گی نیروهای دولتی برای تأمین امنیت انتخابات آینده

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نیروهای امنیتی تعهد سپرده اند که امنیت ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی را به کمک نیروهای خارجی در روز انتخابات تأمین خواهند کرد.  

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمییسون مستقل انتخابات، گفت: «در حدود ۲۱ هزار محل جور می شود که این لست ها قبلا همرای شان شریک شده. پلان تدابیر تداربیر امنیتی برای آن گرفته شده و اطمینان در این است که همین مراکز را در روز انتخابات به هرگونه ای که می شود امنیت شان را تأمین بکند. امیدوار استم که به تعهدی که کرده اند عمل کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون معلومات هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده اند و فهرست نخستین نام‌های رای دهنده‌گان ده ولایت تهیه شده است.

به گفتۀ این نهاد هفت هزارو سه صدو پنجاه و پنج مرکز رأی دهی برای روز برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده بود، اما مردم توانستند در پنج هزارو یک صد مرکز ثبت نام کنند. 

کمیسیون مستقل انتخابات که در حال ثبت اطلاعات رای دهنده گان است می گوید که تا کنون هشتاد و هفت هزار شناس نامۀ جعلی و یا تکراری بر چسب زده شده اند. در همین حال ادارۀ ثبت احوال نفوس از ایجاد هیاتی سخن می زند که برای بررسی چگونگی توزیع شناس نامه های جعلی ایجاد شده است. 

همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، گفت: «یک هیئت عالی رتبه دیگر در رأس آن لوی سارنوالی افغانستان است آماده شده که در آن از ارگان های مختلف اعضا استند و ما از آن ها تقاضا کردیم که همین تذکره های نشر شده در مطبوعات یا پیش افراد است را به بررسی بگیرند.»

هفتۀ گذشته احزاب سیاسی هزاران شناس نامه با معلومات جعلی را که برجسپ زده شده بودند به رسانه ها نشان دادند، و ادعا می کنند که تا چند روز دیگر تقلب های بزرگ تر دیگری را در بارۀ ثبت نام های رای دهنده گان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فاش خواهند کرد.

انتخابات ۹۷

آماده‌گی نیروهای دولتی برای تأمین امنیت انتخابات آینده

کمیسیون انتخابات می‌گوید از میان چهار میلیون معلومات رأی‌دهنده‌گان که در بانک اطلاعاتی ثبت شده است تا کنون ۸۷ هزار آن تکراری و یا ناقص بوده است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نیروهای امنیتی تعهد سپرده اند که امنیت ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی را به کمک نیروهای خارجی در روز انتخابات تأمین خواهند کرد.  

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمییسون مستقل انتخابات، گفت: «در حدود ۲۱ هزار محل جور می شود که این لست ها قبلا همرای شان شریک شده. پلان تدابیر تداربیر امنیتی برای آن گرفته شده و اطمینان در این است که همین مراکز را در روز انتخابات به هرگونه ای که می شود امنیت شان را تأمین بکند. امیدوار استم که به تعهدی که کرده اند عمل کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون معلومات هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده اند و فهرست نخستین نام‌های رای دهنده‌گان ده ولایت تهیه شده است.

به گفتۀ این نهاد هفت هزارو سه صدو پنجاه و پنج مرکز رأی دهی برای روز برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده بود، اما مردم توانستند در پنج هزارو یک صد مرکز ثبت نام کنند. 

کمیسیون مستقل انتخابات که در حال ثبت اطلاعات رای دهنده گان است می گوید که تا کنون هشتاد و هفت هزار شناس نامۀ جعلی و یا تکراری بر چسب زده شده اند. در همین حال ادارۀ ثبت احوال نفوس از ایجاد هیاتی سخن می زند که برای بررسی چگونگی توزیع شناس نامه های جعلی ایجاد شده است. 

همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، گفت: «یک هیئت عالی رتبه دیگر در رأس آن لوی سارنوالی افغانستان است آماده شده که در آن از ارگان های مختلف اعضا استند و ما از آن ها تقاضا کردیم که همین تذکره های نشر شده در مطبوعات یا پیش افراد است را به بررسی بگیرند.»

هفتۀ گذشته احزاب سیاسی هزاران شناس نامه با معلومات جعلی را که برجسپ زده شده بودند به رسانه ها نشان دادند، و ادعا می کنند که تا چند روز دیگر تقلب های بزرگ تر دیگری را در بارۀ ثبت نام های رای دهنده گان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فاش خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید