تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: هشدار بانک جهانی در مورد افغانستان

بانک جهانی هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با بحران رو به رو گردد، افغانستان بخش چشم گیری از درامدهایش را از دست خواهد داد و با دشواری های اقتصادی رو به رو خواهد شد.

این بانک در گزارش شش ماهه اش در باره اوضاع اقتصادی کشور میگوید که پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشوربهبود یافته است، اما اگرانتخابات آینده با مشکل روبروشود، اقتصاد افغانستان آسیب خواهد دید. 

ازسویی هم درگزارش اخیر بانک جهانی بیکاری ورکود فعالیت های اقتصادی درکشوربرای ثبات اقتصادی آینده بسیارزیانبارگفته شده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد برگزاری نخستین نمایشگاۀ فراورده های باغی از سراسر ولایت در وزارت زراعت با غلام رسوم صمدی، مشاور وزارت زراعت بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد انتقاد صاحبان موترهای یک کلید و شماره موقت از حکومت در مورد چگونگی روند گردآوری این موترها از حکومت، با عبدالرشید ناصری، یک تن از اعتراض کننده گان از ولایت هلمند بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: هشدار بانک جهانی در مورد افغانستان

درگزارش اخیر بانک جهانی بیکاری ورکود فعالیت های اقتصادی درکشوربرای ثبات اقتصادی آینده بسیارزیانبارگفته شده است.

Thumbnail

بانک جهانی هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با بحران رو به رو گردد، افغانستان بخش چشم گیری از درامدهایش را از دست خواهد داد و با دشواری های اقتصادی رو به رو خواهد شد.

این بانک در گزارش شش ماهه اش در باره اوضاع اقتصادی کشور میگوید که پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشوربهبود یافته است، اما اگرانتخابات آینده با مشکل روبروشود، اقتصاد افغانستان آسیب خواهد دید. 

ازسویی هم درگزارش اخیر بانک جهانی بیکاری ورکود فعالیت های اقتصادی درکشوربرای ثبات اقتصادی آینده بسیارزیانبارگفته شده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد برگزاری نخستین نمایشگاۀ فراورده های باغی از سراسر ولایت در وزارت زراعت با غلام رسوم صمدی، مشاور وزارت زراعت بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد انتقاد صاحبان موترهای یک کلید و شماره موقت از حکومت در مورد چگونگی روند گردآوری این موترها از حکومت، با عبدالرشید ناصری، یک تن از اعتراض کننده گان از ولایت هلمند بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید