تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

بلند رفتن دمای هوا به بیش از ۴۹ درجه سانتی گرید در فرانسه

با گرم شدن هوا در بخش هایی از اروپا به ویژه غرب این کشور، فرانسه و پایتخت آن پاریس نیز گواه هوای گرم استند. 

دمای هوا در فرانسه به ۴۹ اعشاریه ۵ درجه سانتی گرید رسیده است که یک آمار بی پیشینه در این کشور است. 

در این میان، کارمندان و رضاکاران صلیب سرخ فرانسه به خانه‌های مردم سر می‌زنند تا از آنان خبرگیری کنند.

شماری از دانشجویان فرانسه یی نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند تا از حکومت بخواهند که برای مهار تغییرات اقلیمی، گام های قاطعانه یی بردارد.

باشنده گان شهر پاریس با کارگیری از سهولت‌های گونه‌گون می‌کوشند که از اثرهای گرمای هوا بر سلامتی شان بکاهند. 
 
در این میان، زنده گی یک تا دو هزار مهاجر به شمول افغان ها که در جاده ها و اردوگاه های موقت در پاریس به سر می برند دشوارتر شده است. 

محمد، مهاجر افغان، گفت: «ما از دو هفته به این سو در پاریس استیم و در کنار جاده‌ها می‌خوابیم. هوا گرم و خوارک هم نداریم. همواره در جاده‌ها استیم. حمام وجود ندارد. بین یک تا دو هزار تن در جاده ها می‌خوابند.»

در این میان، یک سازمان مددرسان، به مهاجران و افراد آسیب پذیر دیگر، زمینه شاور گرفتن را فراهم می سازد و به آنان خوارک و آب نیز می‌دهد.

ماری کوگورکس، رییس مرکز ارتش نجات فرانسه، گفت: «در کنار وسایل شستشو، ما به مردم بوتل های آب نیز می دهیم و دسترسی را به آب افزایش داده ایم. خدمات ما هفت روز هفته از سال ۹ صبح تا ۶ شام ادامه دارند.»

رضاکاران صلیب سرخ فرانسه در بخش های گونه گون این شهر به خانه های مردم سر می زنند تا به آنان به ویژه به کهنسالان کمک کنند تا از گرما آسیب نبینند. 

این زوج کهنسال از تنهایی شان و کمک نرسیدن بیم دارند.

ماری فرنس امیرجیان، باشنده پاریس، گفت: «نگرانی من این است که با این گرمی، در خانه تنها نمانم. همسرم دیشب مریض شد و من حتا نتوانستم که بلندش کنم. کسی نیست که به کمک ما بیاید.»

اداره هواشناسی فرانسه برای نخستین بار حالت خطر گرمای هوا را فعال ساخته است و چهار منطقه را در جنوب فرانسه، زیر نظارت ویژه قرار داده است. 

یاسمین یوسف، رضاکار صلیب سرخ و پرستار ارتش فرانسه، گفت: «مردمانی استند که مانند دیگران، گرما را احساس نمی کنند؛ به ویژه کهنسالان، کمبود آن را احساس نمی کنند. اما بیشتر از اوقات دیگر خسته می باشند و در همین مواقع، بودن صلیب سرخ و نهادهای دیگر با آنان مهم است.»

از سویی دیگر، شماری از دانشجویان فرانسه یی با گرد آمدن در برابر الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، بر ضد آن چه که اقدام نابسنده حکومت در برابر تغییرات اقلیمی می دانند اعتراض می کنند.

آنان شعار می دهند که اقدام نکردن برای مهار تغییرات اقلیمی، جنایت در برابر بشریت است.

نینا لازارد، دانشجو، گفت: «دانشجویان این اقدام را راه اندازی کرده اند تا به مکرون که متاسفانه در جاپان است نشان دهند که ما به پا خاسته ایم و آماده رویارویی استیم. ما نافرمانی مدنی خواهیم کرد. آماده استیم که راه های نهادهای دولتی را ببندیم، شرکت های آلوده کننده هوا را بسته کنیم و اثرگذارتر باشیم.»

این دانشجویان می خواهند کارخانه یی که آلوده گی و گرمای بسیاری تولید می کنند بسته شوند و حکومت برای کاهش اثرهای تغییرات اقلیمی بیشتر بکوشد.

اما می‌گویند که حکومت تا کنون خواسته های شان را نپذیرفته است.

ناتان گایل، معترض، گفت: «ما پیش از این بارها با مقام های حکومت گفتگو کرده ایم و کوشیده ایم که پیام مان را به آنان برسانیم. اما چیزی تغییر نکرده است. اکنون که گفتگو نتیجه نداده است، ما در اینجا خواهیم ماند تا شاید سخنان ما را بشنوند.»

یکی از اثرهای تغییرات اقلیمی، گرمای هوا گفته می‎‌شود.

این گرما در نزدیک مرز اسپانیا با فرانسه سبب آتش سوزی در جنگل ها شده است.

دو تن نیز به علت گرمای هوا در اسپانیا جان باخته اند. 

جهان

بلند رفتن دمای هوا به بیش از ۴۹ درجه سانتی گرید در فرانسه

باشنده گان شهر پاریس با کارگیری از سهولت‌های گونه‌گون می‌کوشند که از اثرهای گرمای هوا بر سلامتی شان بکاهند. 

تصویر بندانگشتی

با گرم شدن هوا در بخش هایی از اروپا به ویژه غرب این کشور، فرانسه و پایتخت آن پاریس نیز گواه هوای گرم استند. 

دمای هوا در فرانسه به ۴۹ اعشاریه ۵ درجه سانتی گرید رسیده است که یک آمار بی پیشینه در این کشور است. 

در این میان، کارمندان و رضاکاران صلیب سرخ فرانسه به خانه‌های مردم سر می‌زنند تا از آنان خبرگیری کنند.

شماری از دانشجویان فرانسه یی نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند تا از حکومت بخواهند که برای مهار تغییرات اقلیمی، گام های قاطعانه یی بردارد.

باشنده گان شهر پاریس با کارگیری از سهولت‌های گونه‌گون می‌کوشند که از اثرهای گرمای هوا بر سلامتی شان بکاهند. 
 
در این میان، زنده گی یک تا دو هزار مهاجر به شمول افغان ها که در جاده ها و اردوگاه های موقت در پاریس به سر می برند دشوارتر شده است. 

محمد، مهاجر افغان، گفت: «ما از دو هفته به این سو در پاریس استیم و در کنار جاده‌ها می‌خوابیم. هوا گرم و خوارک هم نداریم. همواره در جاده‌ها استیم. حمام وجود ندارد. بین یک تا دو هزار تن در جاده ها می‌خوابند.»

در این میان، یک سازمان مددرسان، به مهاجران و افراد آسیب پذیر دیگر، زمینه شاور گرفتن را فراهم می سازد و به آنان خوارک و آب نیز می‌دهد.

ماری کوگورکس، رییس مرکز ارتش نجات فرانسه، گفت: «در کنار وسایل شستشو، ما به مردم بوتل های آب نیز می دهیم و دسترسی را به آب افزایش داده ایم. خدمات ما هفت روز هفته از سال ۹ صبح تا ۶ شام ادامه دارند.»

رضاکاران صلیب سرخ فرانسه در بخش های گونه گون این شهر به خانه های مردم سر می زنند تا به آنان به ویژه به کهنسالان کمک کنند تا از گرما آسیب نبینند. 

این زوج کهنسال از تنهایی شان و کمک نرسیدن بیم دارند.

ماری فرنس امیرجیان، باشنده پاریس، گفت: «نگرانی من این است که با این گرمی، در خانه تنها نمانم. همسرم دیشب مریض شد و من حتا نتوانستم که بلندش کنم. کسی نیست که به کمک ما بیاید.»

اداره هواشناسی فرانسه برای نخستین بار حالت خطر گرمای هوا را فعال ساخته است و چهار منطقه را در جنوب فرانسه، زیر نظارت ویژه قرار داده است. 

یاسمین یوسف، رضاکار صلیب سرخ و پرستار ارتش فرانسه، گفت: «مردمانی استند که مانند دیگران، گرما را احساس نمی کنند؛ به ویژه کهنسالان، کمبود آن را احساس نمی کنند. اما بیشتر از اوقات دیگر خسته می باشند و در همین مواقع، بودن صلیب سرخ و نهادهای دیگر با آنان مهم است.»

از سویی دیگر، شماری از دانشجویان فرانسه یی با گرد آمدن در برابر الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، بر ضد آن چه که اقدام نابسنده حکومت در برابر تغییرات اقلیمی می دانند اعتراض می کنند.

آنان شعار می دهند که اقدام نکردن برای مهار تغییرات اقلیمی، جنایت در برابر بشریت است.

نینا لازارد، دانشجو، گفت: «دانشجویان این اقدام را راه اندازی کرده اند تا به مکرون که متاسفانه در جاپان است نشان دهند که ما به پا خاسته ایم و آماده رویارویی استیم. ما نافرمانی مدنی خواهیم کرد. آماده استیم که راه های نهادهای دولتی را ببندیم، شرکت های آلوده کننده هوا را بسته کنیم و اثرگذارتر باشیم.»

این دانشجویان می خواهند کارخانه یی که آلوده گی و گرمای بسیاری تولید می کنند بسته شوند و حکومت برای کاهش اثرهای تغییرات اقلیمی بیشتر بکوشد.

اما می‌گویند که حکومت تا کنون خواسته های شان را نپذیرفته است.

ناتان گایل، معترض، گفت: «ما پیش از این بارها با مقام های حکومت گفتگو کرده ایم و کوشیده ایم که پیام مان را به آنان برسانیم. اما چیزی تغییر نکرده است. اکنون که گفتگو نتیجه نداده است، ما در اینجا خواهیم ماند تا شاید سخنان ما را بشنوند.»

یکی از اثرهای تغییرات اقلیمی، گرمای هوا گفته می‎‌شود.

این گرما در نزدیک مرز اسپانیا با فرانسه سبب آتش سوزی در جنگل ها شده است.

دو تن نیز به علت گرمای هوا در اسپانیا جان باخته اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره