تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

خواست‌ها مبنی بر اصل شفافیت در مصرف بودجۀ انتخابات از سوی کمیسیون

کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته است تا بودجه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص سازد.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که به علت برگزارنشدن انتخابات شوراهای ولایتی و نیز انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی، در طرح بودجه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر به میان خواهد آمد. 

در همین حال شماری از نامزدان و نیز اعضای شورای ملی کمیسیون مسستقل انتخابات را به ناتوانی متهم می سازند و چگونگی مصرف بودجه انتخابات را ناشفاف میگویند.
 
با آن که کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار از تغییر طرح بودجه برگزاری انتخابات سخن گفته است اما تاکنون رقم دقیق هزینه برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن نساخته است. 

کمیسیون مستقل انتخابات علت نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری را ادامه رایزنی‌های این نهاد با وزارت مالیه می‌گوید.

ذبیح الله سادات- سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«سه انتخابات همزمان برگزار نخواهند شد بلکه تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. به همین اساس کارمندان تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات در حال رایزنی با وزارت مالیه استند و ممکن است بودجۀ که برای سه انتخابات پیشبینی شده بود نیز کاهش یابد.»
 
در این میان شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از روشن نبودن طرح بودجه برگزاری انتخابات نگران استند.

 فرامز تمنا- نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«هم دولت و هم جامعه جهانی وعده سپردند که انتخابات ره تمویل بکنند. اما جامعه جهانی تاکنون هیچ پولی به انتخابات نداده یا بسیار اندک و حکومت افغانستان هم برخلاف وعده اولیه تعهد شکنی کرده و تاحالی بسیار فیصدی کمی از این پول انتخابات را داده.»
 
از سوی دیگر  شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری را به وجود ناتوانی‌ها درکمیسیون انتخابات پیوند می دهند. 

فاطمه عزیز- مجلس نماینده‌گان گفت:«پول گزافی است که راستای برگزاری انتخابات به مصرف میرسه و کمیسیون انتخابات افراد و اشخاص موظف باید از تمام مصارفی که صورت میگیره به صورت شفاف گزارش بتن.»

روز ششم ماه میزان سال روان روز برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است.

پیش از این، سه بار کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزار انتخابات آینده طرح‌های  بودجه را  پیشنهاد کرده است که در یکی ازاین طرح‌ها بیش ازیکصدوسی ودو میلیون ازحکومت و نهادهای کمک کننده درخواست شده بود.

انتخابات ۹۷

خواست‌ها مبنی بر اصل شفافیت در مصرف بودجۀ انتخابات از سوی کمیسیون

با آن که کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار از تغییر طرح بودجه برگزاری انتخابات سخن گفته است اما تاکنون رقم دقیق هزینه برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن نساخته است. 

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته است تا بودجه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص سازد.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که به علت برگزارنشدن انتخابات شوراهای ولایتی و نیز انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی، در طرح بودجه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر به میان خواهد آمد. 

در همین حال شماری از نامزدان و نیز اعضای شورای ملی کمیسیون مسستقل انتخابات را به ناتوانی متهم می سازند و چگونگی مصرف بودجه انتخابات را ناشفاف میگویند.
 
با آن که کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار از تغییر طرح بودجه برگزاری انتخابات سخن گفته است اما تاکنون رقم دقیق هزینه برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن نساخته است. 

کمیسیون مستقل انتخابات علت نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری را ادامه رایزنی‌های این نهاد با وزارت مالیه می‌گوید.

ذبیح الله سادات- سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«سه انتخابات همزمان برگزار نخواهند شد بلکه تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. به همین اساس کارمندان تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات در حال رایزنی با وزارت مالیه استند و ممکن است بودجۀ که برای سه انتخابات پیشبینی شده بود نیز کاهش یابد.»
 
در این میان شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از روشن نبودن طرح بودجه برگزاری انتخابات نگران استند.

 فرامز تمنا- نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«هم دولت و هم جامعه جهانی وعده سپردند که انتخابات ره تمویل بکنند. اما جامعه جهانی تاکنون هیچ پولی به انتخابات نداده یا بسیار اندک و حکومت افغانستان هم برخلاف وعده اولیه تعهد شکنی کرده و تاحالی بسیار فیصدی کمی از این پول انتخابات را داده.»
 
از سوی دیگر  شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری را به وجود ناتوانی‌ها درکمیسیون انتخابات پیوند می دهند. 

فاطمه عزیز- مجلس نماینده‌گان گفت:«پول گزافی است که راستای برگزاری انتخابات به مصرف میرسه و کمیسیون انتخابات افراد و اشخاص موظف باید از تمام مصارفی که صورت میگیره به صورت شفاف گزارش بتن.»

روز ششم ماه میزان سال روان روز برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است.

پیش از این، سه بار کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزار انتخابات آینده طرح‌های  بودجه را  پیشنهاد کرده است که در یکی ازاین طرح‌ها بیش ازیکصدوسی ودو میلیون ازحکومت و نهادهای کمک کننده درخواست شده بود.

هم‌رسانی کنید