تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

۶۵ مرکز ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان در پکتیکا بسته استند

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیکا، می‌گویند که بدلیل تهدیدهای امنیتی  ۶۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت بسته استند.

برای این ولایت، ۲۳۷ مرکز درنظر گرفته شده بود.

بلال شهباز، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیکا، می‌گوید که در ولسوالی گیان این ولایت حتا یک مرکز هم باز نیست و نهادهای امنیتی می‌خواهند تا  دربازگشایی هرچه زودتراین مرکز آنان را یاری رساند: «۶۵مرکز در تهدید بلند امنیتی قرار دارند  و تلاش‌ها جریان دارند تا امنیت این بخش‌ها تأمین شود اما تاکنون اطمینانی در این باره وجود ندارد.»

الیاس وحدت، والی پکتیکا نیز می‌گویند: «این مشکل جدی است و تلاش نماینده‌گان، حکومت و کمیسیون انتخابات جریان دارد تا در این مناطق نیز امنیت تأمین شود.» 

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیکا، نیز می‌گوید هرگاه یک شمار بزرگ مرکزهای ثبت نام‌ها در این ولایت همین گونه بسته بمانند، شمار زیادی از باشنده‌گان این ولایت از شرکت در انتخابات آینده مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها محروم خواهند شد.

محمد نبي زیارمل، بیان داشت: «باشنده‎‌گان محل گفته اند که در تأمین امنیت بخش‌های زیرتهدید حکومت را همکاری می‌کنند اما نمی‌دانم چه دلیل وجود دارد که اقدامی نمی‌شود. اما به هر صورت، اگر امنیت تأمین نشود، بخش بزرگ از مردم از حق رأی محروم خواهند شد.»

دفتر کمیسیون انتخابات ولایت پکتیکا، می‌گوید که با این هم، از آغاز روند ثبت نام‌ها برای انتخابات در این ولایت، تاکنون ۶۵هزار تن برای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی در این ولایت ثبت نام کرده اند و نیز چهارده تن ورق‌های درخواستی نامزدی در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را به دست آورده اند.

انتخابات ۹۷

۶۵ مرکز ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان در پکتیکا بسته استند

دفتر کمیسیون انتخابات ولایت پکتیکا، می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام‌ها برای انتخابات در این ولایت تاکنون ۶۵هزار تن برای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی ثبت نام کرده اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیکا، می‌گویند که بدلیل تهدیدهای امنیتی  ۶۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت بسته استند.

برای این ولایت، ۲۳۷ مرکز درنظر گرفته شده بود.

بلال شهباز، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیکا، می‌گوید که در ولسوالی گیان این ولایت حتا یک مرکز هم باز نیست و نهادهای امنیتی می‌خواهند تا  دربازگشایی هرچه زودتراین مرکز آنان را یاری رساند: «۶۵مرکز در تهدید بلند امنیتی قرار دارند  و تلاش‌ها جریان دارند تا امنیت این بخش‌ها تأمین شود اما تاکنون اطمینانی در این باره وجود ندارد.»

الیاس وحدت، والی پکتیکا نیز می‌گویند: «این مشکل جدی است و تلاش نماینده‌گان، حکومت و کمیسیون انتخابات جریان دارد تا در این مناطق نیز امنیت تأمین شود.» 

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیکا، نیز می‌گوید هرگاه یک شمار بزرگ مرکزهای ثبت نام‌ها در این ولایت همین گونه بسته بمانند، شمار زیادی از باشنده‌گان این ولایت از شرکت در انتخابات آینده مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها محروم خواهند شد.

محمد نبي زیارمل، بیان داشت: «باشنده‎‌گان محل گفته اند که در تأمین امنیت بخش‌های زیرتهدید حکومت را همکاری می‌کنند اما نمی‌دانم چه دلیل وجود دارد که اقدامی نمی‌شود. اما به هر صورت، اگر امنیت تأمین نشود، بخش بزرگ از مردم از حق رأی محروم خواهند شد.»

دفتر کمیسیون انتخابات ولایت پکتیکا، می‌گوید که با این هم، از آغاز روند ثبت نام‌ها برای انتخابات در این ولایت، تاکنون ۶۵هزار تن برای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی در این ولایت ثبت نام کرده اند و نیز چهارده تن ورق‌های درخواستی نامزدی در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را به دست آورده اند.

هم‌رسانی کنید