تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات ناتوانی مدیریتی روند انتخابات را تأیید می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌پذیرد که ناتوانی مدیریت انتخابات مجلس بار دیگر اعتماد مردم را نسبت به این نهاد صدمه زده است.

این نهاد می‌گوید که فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را اصلاح خواهند کرد و در انتخابات آینده از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان نیز به گونۀ درست کار گرفته خواهد شد.

این نهاد می‌گوید که تا دو روز دیگر جدول زمانبندی انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز اعلام خواهند کرد.

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات ناتوانی مدیریت را در روزهای انتخابات می پذیرد و می‌گوید که برای به دست آوردن اعتماد مردم بیشتر خواهند کوشید.

در همین حال، شماری از نامزدان مجلس در ولایت لوگر کارمندان این کمیسیون را در ولایت لوگر به دست‌کاری در نتایج انتخابات متهم می سازند.

نورضیا  نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گفت:«فعلن در دفتر های کمیسیون مستقل انتخابات هم انتخابات جریان دارد به این معنا که رای یکی کم می شود و از یکی زیاد می شود.»

رحیم امین، نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گفت:«در ولایت لوگر بدنام ترین و مزخرف ترین و ناکارا ترین اشخاص را استخدام کرده بودند ندیریت درست نداشتند.»

اما دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید که در بارۀ آن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در روزهای انتخابات کوتاهی کرده اند و یا در برابر آنان اتهام هایی وجود دارند، تصمیم خواهند گرفت.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«در این شکی نیست که صدمه دید اعتبار مردم و باور مردم که روی این پروسه ها دوباره اعاده شده بود و پیدا شده بود با بیست و هشت و بیست و نه میزان صدمه دید و مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال رفت.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

هاشمی افزود:«آخرین مهلت تا روز جمعه برای احزاب و برای نهاد های ناظر  و جامعه بین المللی گذاشتیم اگر پیشنهاد هایی دارند به مارسمن بفرستند ما اعلام میکنیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون اطلاعات برگه‌های نتایج بیست و دو ولایت را در بانک اطلاعاتی این نهاد ثبت کرده اند و نیز سه صد هزار اطلاعات دستگاه های شناسایی بایومتریک نیز در ذخیره گاه های این نهاد انتقال داده شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات سی و دو ولایت را به روز دوم ماه قوس و نتایج انتخابات پایتخت را به روز دهم ماه قوس اعلام خواهد کرد.

انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات ناتوانی مدیریتی روند انتخابات را تأیید می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات می‌پذیرد که ناتوانی مدیریت انتخابات مجلس بار دیگر اعتماد مردم را نسبت به این نهاد صدمه زده است.

این نهاد می‌گوید که فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را اصلاح خواهند کرد و در انتخابات آینده از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان نیز به گونۀ درست کار گرفته خواهد شد.

این نهاد می‌گوید که تا دو روز دیگر جدول زمانبندی انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز اعلام خواهند کرد.

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات ناتوانی مدیریت را در روزهای انتخابات می پذیرد و می‌گوید که برای به دست آوردن اعتماد مردم بیشتر خواهند کوشید.

در همین حال، شماری از نامزدان مجلس در ولایت لوگر کارمندان این کمیسیون را در ولایت لوگر به دست‌کاری در نتایج انتخابات متهم می سازند.

نورضیا  نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گفت:«فعلن در دفتر های کمیسیون مستقل انتخابات هم انتخابات جریان دارد به این معنا که رای یکی کم می شود و از یکی زیاد می شود.»

رحیم امین، نامزد انتخابات مجلس نماینده گان گفت:«در ولایت لوگر بدنام ترین و مزخرف ترین و ناکارا ترین اشخاص را استخدام کرده بودند ندیریت درست نداشتند.»

اما دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید که در بارۀ آن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در روزهای انتخابات کوتاهی کرده اند و یا در برابر آنان اتهام هایی وجود دارند، تصمیم خواهند گرفت.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«در این شکی نیست که صدمه دید اعتبار مردم و باور مردم که روی این پروسه ها دوباره اعاده شده بود و پیدا شده بود با بیست و هشت و بیست و نه میزان صدمه دید و مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال رفت.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

هاشمی افزود:«آخرین مهلت تا روز جمعه برای احزاب و برای نهاد های ناظر  و جامعه بین المللی گذاشتیم اگر پیشنهاد هایی دارند به مارسمن بفرستند ما اعلام میکنیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون اطلاعات برگه‌های نتایج بیست و دو ولایت را در بانک اطلاعاتی این نهاد ثبت کرده اند و نیز سه صد هزار اطلاعات دستگاه های شناسایی بایومتریک نیز در ذخیره گاه های این نهاد انتقال داده شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات سی و دو ولایت را به روز دوم ماه قوس و نتایج انتخابات پایتخت را به روز دهم ماه قوس اعلام خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره