تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

"کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس برخورد دوگانه دارند"

شماری از اعضای مجلس نماینده‌ گان، می‌گویند که اداره ثبت احوال نفوس و نیز کمیسیون مستقل انتخابات در ایجاد مرکزهای توزیع شناس نامه و ثبت نام ها در شماری از ولسوالی‌های کشور، عادلانه برخورد نمی‌ کنند.

این نماینده‌گان، هشدار می‌دهند در صورتی که مرکزهای ثبت نام‌ها و نیز توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی به گونۀ عادلانه فعالیت نکنند، آنان روند انتخابات را تحریم خواهند کرد.

الله گل مجاهد، در این باره گفت: «در هرجای که کوچی نشین است - در هر ولایت افغانستان - به همه معلوم است که محله ها را زیاد روان کرده اند، چون رییس جمهور ما کوچی است فکر می‌کند که ده نشین ما رأی نمی‌دهد.»

سایمه خوگیانی، نیز افزود: «از همین اکنون جعل و تقلب ادامه دارد؛ از یک ولایت به ولایت دیگر پول روان می‌کنند.»

این در حالی است که چهار روز پیش، روند ثبت نام‎ها برای انتخابات در ولسوالی‌ها آغاز شد.

نماینده‎گان مجلس تأکید دارند که برای شفافیت انتخابات، باید نخست اعتماد مردم جلب شود.

حبیب الرحمان افغان، بیان داشت: «اگر در بارۀ این مشکلات ما تصمیم گرفته نشود، ما مجبور استیم که برای مردم خود صدا کنیم و این انتخابات را تحریم کنیم.»

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان، از اداره های مربوط می خواهد که به نگرانی های نماینده گان مردم رسیده گی کنند: «اداره توزیع تذکره به حیث اداره مسؤول با توجه به مشکلاتی که مردم دارد اقدامات عملی خود را داشته باشد.»

نظر به تقویم انتخابات کارثبت نام‎های رأی دهنده‎گان به تاریخ بیست و پنجم ماه ثور در ولسوالی ها آغازشده است و همزمان با این، اداره ثبت احوال نفوس نیز کار توزیع شناس نامه‌های کاغذی را به آن شمار از شهروندان کشور که ضرورت دارند، باید آغاز کنند. 

انتخابات ۹۷

"کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس برخورد دوگانه دارند"

نماینده‌گان، هشدار می‌دهند در صورتی که مرکزهای ثبت نام‌ها و نیز توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی به گونۀ عادلانه فعالیت نکنند، آنان روند انتخابات را تحریم خواهند کرد.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌ گان، می‌گویند که اداره ثبت احوال نفوس و نیز کمیسیون مستقل انتخابات در ایجاد مرکزهای توزیع شناس نامه و ثبت نام ها در شماری از ولسوالی‌های کشور، عادلانه برخورد نمی‌ کنند.

این نماینده‌گان، هشدار می‌دهند در صورتی که مرکزهای ثبت نام‌ها و نیز توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی به گونۀ عادلانه فعالیت نکنند، آنان روند انتخابات را تحریم خواهند کرد.

الله گل مجاهد، در این باره گفت: «در هرجای که کوچی نشین است - در هر ولایت افغانستان - به همه معلوم است که محله ها را زیاد روان کرده اند، چون رییس جمهور ما کوچی است فکر می‌کند که ده نشین ما رأی نمی‌دهد.»

سایمه خوگیانی، نیز افزود: «از همین اکنون جعل و تقلب ادامه دارد؛ از یک ولایت به ولایت دیگر پول روان می‌کنند.»

این در حالی است که چهار روز پیش، روند ثبت نام‎ها برای انتخابات در ولسوالی‌ها آغاز شد.

نماینده‎گان مجلس تأکید دارند که برای شفافیت انتخابات، باید نخست اعتماد مردم جلب شود.

حبیب الرحمان افغان، بیان داشت: «اگر در بارۀ این مشکلات ما تصمیم گرفته نشود، ما مجبور استیم که برای مردم خود صدا کنیم و این انتخابات را تحریم کنیم.»

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان، از اداره های مربوط می خواهد که به نگرانی های نماینده گان مردم رسیده گی کنند: «اداره توزیع تذکره به حیث اداره مسؤول با توجه به مشکلاتی که مردم دارد اقدامات عملی خود را داشته باشد.»

نظر به تقویم انتخابات کارثبت نام‎های رأی دهنده‎گان به تاریخ بیست و پنجم ماه ثور در ولسوالی ها آغازشده است و همزمان با این، اداره ثبت احوال نفوس نیز کار توزیع شناس نامه‌های کاغذی را به آن شمار از شهروندان کشور که ضرورت دارند، باید آغاز کنند. 

هم‌رسانی کنید