تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

نام‌های ۱۷ تن دیگر نیز از فهرست نامزدان انتخابات حذف شدند

کمیسیون ویژۀ رسیده‌گی به شکایت‌ها در برابر نامزدان احتمالی که متهم به داشتن افراد مسلح غیرمسؤول استتند، می‌گوید که نام‌های هفده تن دیگر را نیز از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف کرده است.

عبدالبصیر فایز، عضو این کمیسیون ویژه می‌گوید که کار بررسی آنان در بارۀ شکایت‌‎ها در برابر نامزدان پنج‌شنبه شب پایان یافت.

به گفتۀ وی، بربیناد تصمیم اعضای این کمیسیون ۷ تن توصیه و ۲۷ تن دیگر اخطاریه دریافت کرده‌اند. او می‌افزاید کسانی‌که نام‌های شان از فهرست حذف شده‌اند می‌توانند استیناف طلب شوند و اعتراض‌های شان را  به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارند.

این در حالی است که در نخست، این کمیسیون ویژه نام‌های هشت تن را از فهرست نامزدان حذف کرده بود.

بربنیاد تقسیم اوقات زمانی کمیسیون انتخابات، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید به روز چهارشنبه (۱۰اسد) نتیجه بررسی‌هایش را به کمیسیون مستقل اتخابات می‌فرستاد، اما عبدالعزیز آریایی می‌گوید که فشارهای بیرونی بر حکومت سبب شدند تا نهادهای حکومتی به این کمیسیون معلومات و سند ندهند و این کار سبب تأخیر در کار بررسی‌ها شده است: «فشارهای بیرونی بر حکومت تا اندازه‌یی بودند که به ما معلومات داده نشد و تأخیر در کار مان هم به همین علت به میان آمد.»

دیده‌بان شفایت افغانستان نیز از بیرون شدن نام‌های برخی از نامزدان از فهرست انتخابات پشتیبانی می‌کند و می‌گوید لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی، باید سندهای درست در بارۀ نامزدانی‌که متهم به داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی، دست داشتن در ناامنی‌ها و دیگر جرم‌ها استند به کمیسیون ویژۀ بررسی شکایت‌ها بسپارند و این کمیسیون باید نام‌های این افراد را از فهرست بیرون نماید.

در همین حال، برخی از احزاب سیاسی و نهادهای ناظر، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حکومت با نامزدان برخورد سیاسی کرده‌اند.

کمیسیون ویژۀ بررسی شکایت‌ها در بارۀ نامزدانی‌که با گروه‌های مسلح غیرقانونی پیوند دارند به ریاست رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ایجاد شده است. بربنیاد فقرۀ دوم مادۀ ۴۴ قانون انتخابات، نام‌های اشخاصی‌که عضویت و یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیرقانونی را داشته، در گسترش نا امنی‌ها، انجام جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، غضب املاک و دارایی‌های عامه و خصوصی، همکاری با دشمن، نقض حقوق بشر و سایر موارد غیرقانونی دخیل باشند، توسط این کمیسیون ویژه از فهرست نامزدان حذف خواهند شد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، می‌گوید که براساس فیصلۀ اعضای کمیسیون ویژه، برای شماری از نامزدان اخطار و یا توصیه صادر شده است. همچنان یک تعداد شکایات دیگر هم به دلیل موجود نبودن اسناد موثق در بارۀ آن‌ها، رد گردیده اند.

انتخابات ۹۷

نام‌های ۱۷ تن دیگر نیز از فهرست نامزدان انتخابات حذف شدند

این در حالی است که در نخست، این کمیسیون ویژه نام‌های هشت تن را از فهرست نامزدان حذف کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون ویژۀ رسیده‌گی به شکایت‌ها در برابر نامزدان احتمالی که متهم به داشتن افراد مسلح غیرمسؤول استتند، می‌گوید که نام‌های هفده تن دیگر را نیز از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف کرده است.

عبدالبصیر فایز، عضو این کمیسیون ویژه می‌گوید که کار بررسی آنان در بارۀ شکایت‌‎ها در برابر نامزدان پنج‌شنبه شب پایان یافت.

به گفتۀ وی، بربیناد تصمیم اعضای این کمیسیون ۷ تن توصیه و ۲۷ تن دیگر اخطاریه دریافت کرده‌اند. او می‌افزاید کسانی‌که نام‌های شان از فهرست حذف شده‌اند می‌توانند استیناف طلب شوند و اعتراض‌های شان را  به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارند.

این در حالی است که در نخست، این کمیسیون ویژه نام‌های هشت تن را از فهرست نامزدان حذف کرده بود.

بربنیاد تقسیم اوقات زمانی کمیسیون انتخابات، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید به روز چهارشنبه (۱۰اسد) نتیجه بررسی‌هایش را به کمیسیون مستقل اتخابات می‌فرستاد، اما عبدالعزیز آریایی می‌گوید که فشارهای بیرونی بر حکومت سبب شدند تا نهادهای حکومتی به این کمیسیون معلومات و سند ندهند و این کار سبب تأخیر در کار بررسی‌ها شده است: «فشارهای بیرونی بر حکومت تا اندازه‌یی بودند که به ما معلومات داده نشد و تأخیر در کار مان هم به همین علت به میان آمد.»

دیده‌بان شفایت افغانستان نیز از بیرون شدن نام‌های برخی از نامزدان از فهرست انتخابات پشتیبانی می‌کند و می‌گوید لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی، باید سندهای درست در بارۀ نامزدانی‌که متهم به داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی، دست داشتن در ناامنی‌ها و دیگر جرم‌ها استند به کمیسیون ویژۀ بررسی شکایت‌ها بسپارند و این کمیسیون باید نام‌های این افراد را از فهرست بیرون نماید.

در همین حال، برخی از احزاب سیاسی و نهادهای ناظر، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حکومت با نامزدان برخورد سیاسی کرده‌اند.

کمیسیون ویژۀ بررسی شکایت‌ها در بارۀ نامزدانی‌که با گروه‌های مسلح غیرقانونی پیوند دارند به ریاست رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ایجاد شده است. بربنیاد فقرۀ دوم مادۀ ۴۴ قانون انتخابات، نام‌های اشخاصی‌که عضویت و یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیرقانونی را داشته، در گسترش نا امنی‌ها، انجام جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، غضب املاک و دارایی‌های عامه و خصوصی، همکاری با دشمن، نقض حقوق بشر و سایر موارد غیرقانونی دخیل باشند، توسط این کمیسیون ویژه از فهرست نامزدان حذف خواهند شد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، می‌گوید که براساس فیصلۀ اعضای کمیسیون ویژه، برای شماری از نامزدان اخطار و یا توصیه صادر شده است. همچنان یک تعداد شکایات دیگر هم به دلیل موجود نبودن اسناد موثق در بارۀ آن‌ها، رد گردیده اند.

هم‌رسانی کنید