تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاغذپرانی‌ها یک سرمایه‌گذار را با زیان‌ صدهاهزار دالر مواجه کرده

یک سرمایه‌گذار، ادعا دارد که به علت تصمیم‌های نادرست و وجود کاغذپرانی در شهرداری کابل، با زیان‌های صدها هزار دالر روبه‌رو است.

این شخص، با نشان دادن ده‌ها سند از طی مراحل و برنامه‌ریزی برای ساخت دو بازار بزرگ سرپوشیده درکابل، می‌گوید که اکنون شهرداری با گذشت چهار سال، از این تصمیمش صرف نظر کرده است.

احمد فرید هاشمی، می‌افزاید که چهار سال پیش، بیش از ۴۵۰۰ متر مربع زمین ملکیت تصدی حفظ ومراقبت در مکروریان‌های چهارم - که درحال حاضر محل گردآوری ذباله‌ها است - به گونۀ اجاره به وی داده شد تا در این محل بازارهای سرپوشیده بسازد، اما وی که اکنون تمام مراحل برای آغاز ساختمان سازی را با هزینۀ صدها هزار دالر پیموده‌است، شهرداری کابل این طرح را رد کرده است.

وی می‌گوید که حکومت برای زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری در کشور صادق نیست: «حکومت اگر نمی‌خواست که این پروژه عملی شود، چرا برای ما نخست این دستور را داد که ما کارهای مان را پیش ببریم و چرا اکنون این طرح در ماسترپلان گنجانیده نمی‌شود.»

در همین حال، تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، می‌پذیرد که این طرح به علت تغییر ماسترپلان شهری و فیصلۀ جلسۀ شورای اداری شهرداری کابل، به حالت تعلیق درآمد است.

جواد صدیقی، سر محاسب تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها گفت: «ما تمام اسنادهای این پروژه را به شهرداری تسلیم کرده‌ایم. در جلسۀ اخیر شورای شهرداری کابل، تصمیم برآن شده است که به علت توسعۀ جاده در این محل و نیز ماسترپلان جدید، کار این طرح متوقف شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، می‌‎گوید که به علت بی‌برنامه‌گی‌های حکومت و ایجاد مشکلات از سوی شماری از نهادها، شماری زیادی از سرمایه گذاران در کشور سرگردان هستند.
مسؤولان این نهاد، می‌گویند که سودجویی‌های شخصی سبب بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و حکومت شده است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره بیان داشت: «این کار، زمینه را برای بی‌اعتمادی میان حکومت و بخش خصوصی فراهم می‌سازد و در حال حاضر، شماری از سرمایه‌گذاران با چینین مشکلات روبه‌رو اند.»

بربنیاد طرح ساخت بازارهای سرپوشیده در مکروریان‌های چهارم، در پانزده سال آینده بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی به حکومت کرایه پرداخته خواهد شد و در پایان سال پانزدهم تمام بازارهای سرپوشیده را به حکومت تسلیم خواهد کرد.

بازرگانی

کاغذپرانی‌ها یک سرمایه‌گذار را با زیان‌ صدهاهزار دالر مواجه کرده

احمد فرید هاشمی، می‌گوید که بدلیل کاغذپرانی‌ها در شهرداری کابل او اکنون با صدهاهزار دالر زیان روبه‌رو است.

تصویر بندانگشتی

یک سرمایه‌گذار، ادعا دارد که به علت تصمیم‌های نادرست و وجود کاغذپرانی در شهرداری کابل، با زیان‌های صدها هزار دالر روبه‌رو است.

این شخص، با نشان دادن ده‌ها سند از طی مراحل و برنامه‌ریزی برای ساخت دو بازار بزرگ سرپوشیده درکابل، می‌گوید که اکنون شهرداری با گذشت چهار سال، از این تصمیمش صرف نظر کرده است.

احمد فرید هاشمی، می‌افزاید که چهار سال پیش، بیش از ۴۵۰۰ متر مربع زمین ملکیت تصدی حفظ ومراقبت در مکروریان‌های چهارم - که درحال حاضر محل گردآوری ذباله‌ها است - به گونۀ اجاره به وی داده شد تا در این محل بازارهای سرپوشیده بسازد، اما وی که اکنون تمام مراحل برای آغاز ساختمان سازی را با هزینۀ صدها هزار دالر پیموده‌است، شهرداری کابل این طرح را رد کرده است.

وی می‌گوید که حکومت برای زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری در کشور صادق نیست: «حکومت اگر نمی‌خواست که این پروژه عملی شود، چرا برای ما نخست این دستور را داد که ما کارهای مان را پیش ببریم و چرا اکنون این طرح در ماسترپلان گنجانیده نمی‌شود.»

در همین حال، تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، می‌پذیرد که این طرح به علت تغییر ماسترپلان شهری و فیصلۀ جلسۀ شورای اداری شهرداری کابل، به حالت تعلیق درآمد است.

جواد صدیقی، سر محاسب تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها گفت: «ما تمام اسنادهای این پروژه را به شهرداری تسلیم کرده‌ایم. در جلسۀ اخیر شورای شهرداری کابل، تصمیم برآن شده است که به علت توسعۀ جاده در این محل و نیز ماسترپلان جدید، کار این طرح متوقف شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، می‌‎گوید که به علت بی‌برنامه‌گی‌های حکومت و ایجاد مشکلات از سوی شماری از نهادها، شماری زیادی از سرمایه گذاران در کشور سرگردان هستند.
مسؤولان این نهاد، می‌گویند که سودجویی‌های شخصی سبب بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و حکومت شده است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره بیان داشت: «این کار، زمینه را برای بی‌اعتمادی میان حکومت و بخش خصوصی فراهم می‌سازد و در حال حاضر، شماری از سرمایه‌گذاران با چینین مشکلات روبه‌رو اند.»

بربنیاد طرح ساخت بازارهای سرپوشیده در مکروریان‌های چهارم، در پانزده سال آینده بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی به حکومت کرایه پرداخته خواهد شد و در پایان سال پانزدهم تمام بازارهای سرپوشیده را به حکومت تسلیم خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید