تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

صد میلیون دالر در برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی هزینه می‌شود

قرار است صد میلیون دالر از کمک‌های چهارصد و سه میلیون دالری اخیر بانک جهانی به افغانستان، در چارچوب پروژه‌یی زیر نام «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» هزینه شود.

رییس برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی می‌گوید که این برنامه برای پنج سال از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات عملی خواهد شد و در درازای این پنج سال پنج‌صد هزار زن در سرتاسر کشور از آن بهره‌مند خواهند شد.

به گفته رییس این برنامه، طرح «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» بر پایه نتایج «برنامه توسعه صنایع روستایی» ریخته شده است.

رییس این برنامه می‌گوید که تجربه هفت ساله «برنامه توسعه صنایع روستایی» نشان داد که نقش زنان در این صنایع به مراتب بیشتر است و از همین‌رو برای پشتیبانی گسترده‌تر و فراهم سازی زمینه‌های بیشتر برای زنان روستایی «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» با تمرکز ویژه روی توانمند‌سازی زنان روستایی و توسعه صنایع آنان براه انداخته شد.

رحمت الله قریشی، رییس برنامه توسعه صنایع روستایی، گفت: «ما در نخست در روستاها نهادهای مردمی می‌سازیم که شامل گروه‌های پس‌انداز و نهادهای غیررسمی مشابه به بانک جور می‌کنیم تا روستانشینان بتوانند از آن‌ها قرضه بگیرند. در گام دوم ما گروه‌های تولیدی جور می‌کنیم. سرمایه گذارانی که در روستا‌ها استند چطور می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های آنان را توسعه دهیم. در مرحله سوم ما می‌خواهیم که برای آنان سهولت‌های قرضه‌گیری را فراهم سازیم و قرضه در روشنایی بانک‌داری اسلامی خواهد بود.»   

وزارت احیاء و انکشاف دهات اکنون برای عملی سازی «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» در گام نخست در پنج هزار روستا در سی و چهار ولایت کشور، اتحادیه‌های زنان روستایی را ایجاد می‌کند.

چنین اتحادیه‌ها در ولایت‌های بامیان، ننگرهار، هرات، بلخ و پروان که «برنامه توسعه صنایع روستایی» در آن‌ها عملی شده است، ایجاد شده‌اند.

فاطمه رضایی، باشنده ولایت بامیان، گفت: «در گروه ما ده خانم بود. من بازار می‌رفتم و می‌دیدم که چه چیزهایی به فروش می‌رسند. از بازار تکه می‌خریدم و به آنان می‌آوردم و برای شان می‌گفتم که آن گونه لباس بدوزند. همین گونه کاروبار ما پیشرفت کرد.»    

محسنه، باشنده ولایت بامیان، گفت: «مصرف هشت عضو خانواده‌ام به دوش من است. از اتحادیه قرضه گرفتم، این غرفه (دکان) را ساختم و گاو خریدم. گاو من گوساله زایید و گوساله‌اش را فروختم قرضه را دوباره پرداختم.»

مزار بی‌بی، باشنده ننگرهار، گفت: «از کارهای دیگران بی‌غم شده‌ام. با همین گاو مصروف شده‌ام. حالا بسیار خوش‌حال استم.»       

رییس «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» هدف نهایی این برنامه را اشتغال‌زایی به روستانشینان و تبدیل روستاها از روستاهای مصرفی به روستاهای تولیدی می‌گوید. بازاریابی برای تولیدات و ساخته‌های روستا نشینان و فراهم ساختن زمینه‌ها برای صادرات آن‌ها بخش دیگری از این برنامه است.

بازرگانی

صد میلیون دالر در برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی هزینه می‌شود

وزارت احیاء و انکشاف دهات اکنون برای عملی سازی «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» در گام نخست در پنج هزار روستا در سی و چهار ولایت کشور، اتحادیه‌های زنان روستایی را ایجاد می‌کند.

Thumbnail

قرار است صد میلیون دالر از کمک‌های چهارصد و سه میلیون دالری اخیر بانک جهانی به افغانستان، در چارچوب پروژه‌یی زیر نام «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» هزینه شود.

رییس برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی می‌گوید که این برنامه برای پنج سال از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات عملی خواهد شد و در درازای این پنج سال پنج‌صد هزار زن در سرتاسر کشور از آن بهره‌مند خواهند شد.

به گفته رییس این برنامه، طرح «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» بر پایه نتایج «برنامه توسعه صنایع روستایی» ریخته شده است.

رییس این برنامه می‌گوید که تجربه هفت ساله «برنامه توسعه صنایع روستایی» نشان داد که نقش زنان در این صنایع به مراتب بیشتر است و از همین‌رو برای پشتیبانی گسترده‌تر و فراهم سازی زمینه‌های بیشتر برای زنان روستایی «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» با تمرکز ویژه روی توانمند‌سازی زنان روستایی و توسعه صنایع آنان براه انداخته شد.

رحمت الله قریشی، رییس برنامه توسعه صنایع روستایی، گفت: «ما در نخست در روستاها نهادهای مردمی می‌سازیم که شامل گروه‌های پس‌انداز و نهادهای غیررسمی مشابه به بانک جور می‌کنیم تا روستانشینان بتوانند از آن‌ها قرضه بگیرند. در گام دوم ما گروه‌های تولیدی جور می‌کنیم. سرمایه گذارانی که در روستا‌ها استند چطور می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های آنان را توسعه دهیم. در مرحله سوم ما می‌خواهیم که برای آنان سهولت‌های قرضه‌گیری را فراهم سازیم و قرضه در روشنایی بانک‌داری اسلامی خواهد بود.»   

وزارت احیاء و انکشاف دهات اکنون برای عملی سازی «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» در گام نخست در پنج هزار روستا در سی و چهار ولایت کشور، اتحادیه‌های زنان روستایی را ایجاد می‌کند.

چنین اتحادیه‌ها در ولایت‌های بامیان، ننگرهار، هرات، بلخ و پروان که «برنامه توسعه صنایع روستایی» در آن‌ها عملی شده است، ایجاد شده‌اند.

فاطمه رضایی، باشنده ولایت بامیان، گفت: «در گروه ما ده خانم بود. من بازار می‌رفتم و می‌دیدم که چه چیزهایی به فروش می‌رسند. از بازار تکه می‌خریدم و به آنان می‌آوردم و برای شان می‌گفتم که آن گونه لباس بدوزند. همین گونه کاروبار ما پیشرفت کرد.»    

محسنه، باشنده ولایت بامیان، گفت: «مصرف هشت عضو خانواده‌ام به دوش من است. از اتحادیه قرضه گرفتم، این غرفه (دکان) را ساختم و گاو خریدم. گاو من گوساله زایید و گوساله‌اش را فروختم قرضه را دوباره پرداختم.»

مزار بی‌بی، باشنده ننگرهار، گفت: «از کارهای دیگران بی‌غم شده‌ام. با همین گاو مصروف شده‌ام. حالا بسیار خوش‌حال استم.»       

رییس «برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی» هدف نهایی این برنامه را اشتغال‌زایی به روستانشینان و تبدیل روستاها از روستاهای مصرفی به روستاهای تولیدی می‌گوید. بازاریابی برای تولیدات و ساخته‌های روستا نشینان و فراهم ساختن زمینه‌ها برای صادرات آن‌ها بخش دیگری از این برنامه است.

هم‌رسانی کنید