تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: گزارش بانک جهانی در مورد زنان کشور

بربنیاد گذارش اخیر بانک جهانی تا کنون درحدود دو صد هزار بانو دربخش‌های ازکشور، ازکمک‌های فنی ومالی کشت و کاربهره‌ مند شده اند.

دراین گزارش که درباره برنامه‌های بانک جهانی به نشررسیده است، برنامه‌های صندوق بازسازی یکی از برنامه‌های مهم در کشور گفته شده است.

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که در ده سال گذشته درچارچوب برنامه‌های باغداری و دامداری درکشور برای درحدود هفت هزار و پنج صد کشاورز و باغداردر کشور کمک شده است.

دراین برنامه گرداننده، زرمینه محمدی  با سید مسعود، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: گزارش بانک جهانی در مورد زنان کشور

در ده سال گذشته درچارچوب برنامه‌های باغداری و دامداری درکشور برای درحدود هفت هزار و پنج صد کشاورز و باغداردر کشور کمک شده است.

Thumbnail

بربنیاد گذارش اخیر بانک جهانی تا کنون درحدود دو صد هزار بانو دربخش‌های ازکشور، ازکمک‌های فنی ومالی کشت و کاربهره‌ مند شده اند.

دراین گزارش که درباره برنامه‌های بانک جهانی به نشررسیده است، برنامه‌های صندوق بازسازی یکی از برنامه‌های مهم در کشور گفته شده است.

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که در ده سال گذشته درچارچوب برنامه‌های باغداری و دامداری درکشور برای درحدود هفت هزار و پنج صد کشاورز و باغداردر کشور کمک شده است.

دراین برنامه گرداننده، زرمینه محمدی  با سید مسعود، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید