تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: پروژه های توسعه یی هند درافغانستان

تا دوسال دیگرشماری پروژه های توسعه یی هند درافغانستان به بیش از چهار صدوچهل پروژه کوچک و میانه خواهند رسید.
 
وزیر اقتصاد با استقبال از بسته جدید پروژه های توسعه یی هند برای افغانستان میگوید که این پروژه ها برای توازن توسعه یی درافغانستان بسیار سودمند بوده هستند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: پروژه های توسعه یی هند درافغانستان

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کمک‌های هند را برای توسعه اقتصادی کشور مهم میداند.

Thumbnail

تا دوسال دیگرشماری پروژه های توسعه یی هند درافغانستان به بیش از چهار صدوچهل پروژه کوچک و میانه خواهند رسید.
 
وزیر اقتصاد با استقبال از بسته جدید پروژه های توسعه یی هند برای افغانستان میگوید که این پروژه ها برای توازن توسعه یی درافغانستان بسیار سودمند بوده هستند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید