تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: مشکلات فراراه جلوگیری از آلوده‌گی هوا در کابل

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که هرگاه بارنده گی های اخیر در پایتخت رخ نمی دادند، این اداره به علت آلوده گی بیش از حد هوا در شهر کابل حالت اضطرار اعلام می کرد.
 
معین فنی این اداره می پذیرد که واسطه و رابطه افراد در نهاد های دولتی مانعی فرا راه عملی شدن معیاری های محیط زیستی و ایمنی در روند ساخت و ساز بناها در کشور است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با احمد تمیم عظیمی،  نماینده وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: مشکلات فراراه جلوگیری از آلوده‌گی هوا در کابل

وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث می گوید که ساخت و ساز های غیرمعیاری باعث شده اند که آتش سوزی های اخیر در کابل، ننگرهار و لغمان زیان های هنگفتی برجا بگذارند.

Thumbnail

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که هرگاه بارنده گی های اخیر در پایتخت رخ نمی دادند، این اداره به علت آلوده گی بیش از حد هوا در شهر کابل حالت اضطرار اعلام می کرد.
 
معین فنی این اداره می پذیرد که واسطه و رابطه افراد در نهاد های دولتی مانعی فرا راه عملی شدن معیاری های محیط زیستی و ایمنی در روند ساخت و ساز بناها در کشور است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با احمد تمیم عظیمی،  نماینده وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید