تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: سرمایه گذاری عربستان سعودی در پروژه تاپی

عربستان سعودی درپروژه " تاپی" سرمایه گذاری می‌کند.

بربنیاد اطلاعات سفارت ترکمنستان درکابل، شرکت " ارمکو" عربستان سعودی بررسی‌هایش را برای فراهم ساختن حمایت‌های مالی از پروژه "تاپی" رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید زمان هاشمی، کارشناس بخش معادن بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: سرمایه گذاری عربستان سعودی در پروژه تاپی

وزارت معادن سرمایه گذاری های عربستان سعودی را دراین پروژه بسیار سودمند میداند.

Thumbnail

عربستان سعودی درپروژه " تاپی" سرمایه گذاری می‌کند.

بربنیاد اطلاعات سفارت ترکمنستان درکابل، شرکت " ارمکو" عربستان سعودی بررسی‌هایش را برای فراهم ساختن حمایت‌های مالی از پروژه "تاپی" رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید زمان هاشمی، کارشناس بخش معادن بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید