تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: توقف واردات پیاز زعفران و زعفران

توقف واردات پیاززعفران وزعفران ازکشور های بیرونی سبب خواهند شد که بهای این گیاه صنعتی دربازارهای داخلی وخارجی افزایش یابد.

اتحادیه زعفران کاران کشورمیگویندکه درحال حاضر افغانستان دربخش برداشت پیاززعفران به خودبسنده گی رسیده است وتوقف واردات پیاززعفران ازبیرون کشور، گذشته ازافزایش بهای آن زمینه را برای توسعه کشت وبرداشت زعفران درکشور فراهم خواهند ساخت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ناصرعظیمی، معاون اتحادیه  صادرکنندگان زعفران بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده محمدی در مورد متوقف شدن صادرات سیب افغانستان به پاکستان با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: توقف واردات پیاز زعفران و زعفران

اتحادیه زعفران کاران کشورمیگویندکه درحال حاضر افغانستان دربخش برداشت پیاززعفران به خودبسنده گی رسیده است.

Thumbnail

توقف واردات پیاززعفران وزعفران ازکشور های بیرونی سبب خواهند شد که بهای این گیاه صنعتی دربازارهای داخلی وخارجی افزایش یابد.

اتحادیه زعفران کاران کشورمیگویندکه درحال حاضر افغانستان دربخش برداشت پیاززعفران به خودبسنده گی رسیده است وتوقف واردات پیاززعفران ازبیرون کشور، گذشته ازافزایش بهای آن زمینه را برای توسعه کشت وبرداشت زعفران درکشور فراهم خواهند ساخت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ناصرعظیمی، معاون اتحادیه  صادرکنندگان زعفران بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده محمدی در مورد متوقف شدن صادرات سیب افغانستان به پاکستان با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید