تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: انتقاد از نبود کار درافغانستان

شماری از کارگرانی که از کشورهای گونه‌گون دوباره به کشور برگشت کرده اند، می‌گویند که با وجود مهارت‌های که فرا گرفته اند، اما زمینه‌های کار برایشان فراهم نیست.

درهمین حال امارهای وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود هفت صد و هشتاد هزار  تن از کشورهای گونه‌گون به افغانستان برگشته اند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با منصور هدایت، عضوی شورای رهبری کار و استاد دانشگاه.

بازرگانی

بازار: انتقاد از نبود کار درافغانستان

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گفته است که در سال گذشته این وزارت توانسته است به بیش از چهار ده هزار برگشت کننده در کشورکاریابی کند.

Thumbnail

شماری از کارگرانی که از کشورهای گونه‌گون دوباره به کشور برگشت کرده اند، می‌گویند که با وجود مهارت‌های که فرا گرفته اند، اما زمینه‌های کار برایشان فراهم نیست.

درهمین حال امارهای وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود هفت صد و هشتاد هزار  تن از کشورهای گونه‌گون به افغانستان برگشته اند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با منصور هدایت، عضوی شورای رهبری کار و استاد دانشگاه.

هم‌رسانی کنید