تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: انتقاد از شهرداری کابل از بهر پروژه متروبس

شماری ازباشنده‌گان پایتخت عملی شدن پروژه نخستین متروبس را درشهر کابل یک پروژه خیالی میدانند.

این باشنده‌گان میگویند که تا کنون شهرداری کابل هیچ کاردراین بخش نکرده است وظاهرا به نظر میرسد که این پروژه واقعی نبوده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با خلیل الله شنکر، کارشناس امور اجتماعی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: انتقاد از شهرداری کابل از بهر پروژه متروبس

شهرداری کابل می‌گوید کارهای نخستین برای عملی شدن این پروژه جریان دارد.

Thumbnail

شماری ازباشنده‌گان پایتخت عملی شدن پروژه نخستین متروبس را درشهر کابل یک پروژه خیالی میدانند.

این باشنده‌گان میگویند که تا کنون شهرداری کابل هیچ کاردراین بخش نکرده است وظاهرا به نظر میرسد که این پروژه واقعی نبوده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با خلیل الله شنکر، کارشناس امور اجتماعی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید