تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

یک افغان در امریکا به جرم فریب دادن حکومت امریکا مجرم شناخته شد

وزارت عدلیه  ایالات متحده می‌گوید که اعظم دوست یکی ازسرمایه‌گذاران افغان درسال ۲۰۱۰ بیش از پانزده میلیون دالر ازحکومت امریکا برای پیشبرد کارهای شرکت استخراج معدن سنگ مرمر درافغانستان قرضه گرفت.

دریک خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده است که این بازرگان پول قرضه گرفته را به حساب‌های بانکی خودش ویا حساب‌هایی که او به آنها پیوند داشت انتقال داد وادعا کرد که توان پرداخت قرضه را ندارد.

انتظار می رود دادگاه به روز چهارده هم ماه دسمبر رسمأ درباره این که برای چه مدتی دوست محمد زندانی شود، تصمیم بگیرد.

بازرگانی

یک افغان در امریکا به جرم فریب دادن حکومت امریکا مجرم شناخته شد

انتظار می رود دادگاه به روز چهارده هم ماه دسمبر رسمأ درباره این که برای چه مدتی دوست محمد زندانی شود، تصمیم بگیرد.

Thumbnail

وزارت عدلیه  ایالات متحده می‌گوید که اعظم دوست یکی ازسرمایه‌گذاران افغان درسال ۲۰۱۰ بیش از پانزده میلیون دالر ازحکومت امریکا برای پیشبرد کارهای شرکت استخراج معدن سنگ مرمر درافغانستان قرضه گرفت.

دریک خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده است که این بازرگان پول قرضه گرفته را به حساب‌های بانکی خودش ویا حساب‌هایی که او به آنها پیوند داشت انتقال داد وادعا کرد که توان پرداخت قرضه را ندارد.

انتظار می رود دادگاه به روز چهارده هم ماه دسمبر رسمأ درباره این که برای چه مدتی دوست محمد زندانی شود، تصمیم بگیرد.

هم‌رسانی کنید