تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

گرامی داشت از یازدهمین سال روزجان‌باختن مصطفی کاظمی

از یازدهمین سال روز جان باختن سید مصطفی کاظمی رییس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان و جان باخته‌گان دیگر شورای ملی در سال های پسین روز چهارشنبه (۱۶ عقرب) در کابل یادبود شد.

خانواده سید مصطفی کاظمی حکومت را در پیگیری پرونده کشته شدن آقای کاظمی و دیگرجان باخته‌گان شورای ملی ناتوان و بی پروا می‌گوید.

درهمین حال رییس مجلس نماینده‌گان، سید مصطفی کاظمی را یک شخصیت پیش رومی داند و می‌گوید که حکومت برای به عدالت کشانیدن قاتلان زنجیره‌یی اراده یی ندارد.  

شماری از اعضای خانواده‌های این جان باخته‌گان حکومت را در بررسی و پی‌گیری پرونده‌های این قربانیان به کم کاری و بی پروایی متهم می‌سازند.

سیدعلی کاظمی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:«حکومت محترم وحدت ملی این قضایا را به صورت جدی بررسی بکند و خصوصن حادثه بغلان که بصورت مختومه باقی مانده.»

قدرت الله ذکی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:« تا حال هیچ کدام این پرونده‌ها را مسوولان نه حوصله دارند و نه وقت دارند و نه ظرفیت دارند که این پرونده‌ها را بررسی بکنند و چهره‌های آنان را افشا بکنن.»

رییس مجلس نماینده‌گان و نیز معاون نخست مجلس سنا حکومت را به نداشتن اراده برای رسیده‌گی به پرونده‌های همچون پرونده کشته شدن سید مصطفی کاظمی متهم می سازند. 

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید:« اگر نیت مبارزه وجود داشته باشد هیچ امکان ندارد که سرنخی بدست نیاید و عاملین آن دستگیر و به پنجه قانون سپرده نشود.»

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت:« تروریستانی که مردم ما را عسکر و پولیس ما را می کشند، آنها را دشمن تلقی کنیم وبه عنوان دشمن با آنان برخورد کنیم، حتا اگر صلح می کنیم به عنوان دشمن به آنها صلح کنیم نه به عنوان برادران ناراضی و برادران مخالف.»

فاروق وردک، وزیردولت در امور پارلمانی می‌گوید:« ما به نسل‌ها قربانی که این جا رسیده‌ایم نباید آنان را فراموش کنیم با تاسف که در بعضی موارد این قربانی ها فراموش می شوند.»

سید مصطفی کاظمی با پنج نمایندۀ دیگر مجلس نماینده‌گان همراه با هفتاد و دو تن از باشنده‌گان ولایت بغلان در روز پانزدهم ماه عقرب سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در یک حمله انتحاری در بغلان مرکزی جان باختند.

افغانستان

گرامی داشت از یازدهمین سال روزجان‌باختن مصطفی کاظمی

آقای کاظمی پس از سقوط طالبان در کنفرانس بن حضور داشت و یکی از امضا کننده‌گان توافقنامۀ بن بود.

Thumbnail

از یازدهمین سال روز جان باختن سید مصطفی کاظمی رییس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان و جان باخته‌گان دیگر شورای ملی در سال های پسین روز چهارشنبه (۱۶ عقرب) در کابل یادبود شد.

خانواده سید مصطفی کاظمی حکومت را در پیگیری پرونده کشته شدن آقای کاظمی و دیگرجان باخته‌گان شورای ملی ناتوان و بی پروا می‌گوید.

درهمین حال رییس مجلس نماینده‌گان، سید مصطفی کاظمی را یک شخصیت پیش رومی داند و می‌گوید که حکومت برای به عدالت کشانیدن قاتلان زنجیره‌یی اراده یی ندارد.  

شماری از اعضای خانواده‌های این جان باخته‌گان حکومت را در بررسی و پی‌گیری پرونده‌های این قربانیان به کم کاری و بی پروایی متهم می‌سازند.

سیدعلی کاظمی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:«حکومت محترم وحدت ملی این قضایا را به صورت جدی بررسی بکند و خصوصن حادثه بغلان که بصورت مختومه باقی مانده.»

قدرت الله ذکی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:« تا حال هیچ کدام این پرونده‌ها را مسوولان نه حوصله دارند و نه وقت دارند و نه ظرفیت دارند که این پرونده‌ها را بررسی بکنند و چهره‌های آنان را افشا بکنن.»

رییس مجلس نماینده‌گان و نیز معاون نخست مجلس سنا حکومت را به نداشتن اراده برای رسیده‌گی به پرونده‌های همچون پرونده کشته شدن سید مصطفی کاظمی متهم می سازند. 

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید:« اگر نیت مبارزه وجود داشته باشد هیچ امکان ندارد که سرنخی بدست نیاید و عاملین آن دستگیر و به پنجه قانون سپرده نشود.»

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت:« تروریستانی که مردم ما را عسکر و پولیس ما را می کشند، آنها را دشمن تلقی کنیم وبه عنوان دشمن با آنان برخورد کنیم، حتا اگر صلح می کنیم به عنوان دشمن به آنها صلح کنیم نه به عنوان برادران ناراضی و برادران مخالف.»

فاروق وردک، وزیردولت در امور پارلمانی می‌گوید:« ما به نسل‌ها قربانی که این جا رسیده‌ایم نباید آنان را فراموش کنیم با تاسف که در بعضی موارد این قربانی ها فراموش می شوند.»

سید مصطفی کاظمی با پنج نمایندۀ دیگر مجلس نماینده‌گان همراه با هفتاد و دو تن از باشنده‌گان ولایت بغلان در روز پانزدهم ماه عقرب سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در یک حمله انتحاری در بغلان مرکزی جان باختند.

هم‌رسانی کنید