تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اعضای کاروان صلح خواهان هلمند به کندهار رسیدند

آن شمار از اعضای «کاروان صلح خواهان» هلمند که چهار روز پیش با پای پیاده سفر را از هلمند به سوی کابل آغاز کردند، اکنون در کندهار رسیده اند.

آنان، در دیدار با نماینده‌گان مردم در کندهار، خواهان پیوستن مردم به این کاروان شده اند تا بتوانند پیام صلح را نیرومندانه تر به شهروندان و طرف های درگیر برسانند.

اقبال خیبر، یکی از اعضای کاروان صلح خواهان هلمند در این باره گفت: «خواست ما اکنون این است که طرف های درگیر به احترام ماه مبارک رمضان، آتش بس کنند.»

اعضای کاروان صلح خواهان، پس از چند ماه تحصن در بخش‌هایی از ولایت هلمند از بهر تأمین آتش بس میان حکومت و طالبان، چهار روز پیش برای آن‌چه که به گفتۀ خودشان رساندن صدای شان به طرف های درگیر است، شیوۀ اعتراض شان را تغییر دادند و قرار شد مسیر هلمند تا کابل را به رسم اعتراض با پای پیاده بپیمایند.

اعضای این کاروان، می‌گویند که تا رسیدن به خواست های شان، به تلاش های شان ادامه خواهند داد.

قیس هاشمي، یک عضو کاروان صلح خواهان هلمند بیان داشت: «ما به راه مان ادامه می‌دهیم و مطمین استیم که در این راه موفق می شویم.»

در همین حال، شماری از جوانان ولایت کندهار تعهد سپرده اند که با این کاروان صلح، خواهند پیوست.

سمیع، یکی از این باشنده‌گان کندهار گفت: «بخاطر نجات فرزندان خود، بخاطر نجات فرزندان شما از این ها پشتیبانی کنیم. ارادۀ جمعی برای هر کار، تعیین کننده است. به این خاطر همراه این ها یکجا شویم که فرزندان خود را از کشته شدن نجات بدهیم.»

بشیر، باشندۀ دیگر کندهار نیز تصریح کرد: «من سرپرست خانواده ام استم؛ با آن که اعضای فامیلم اصرار داشتند که نیایم، اما من آمدم و یگانه دلیلی که برای این کار دارم این است که مردم هر روز کشته می شوند و درد می بینند، باید به این کشتار خاتمه بدهیم.»

شمار اعضای کاروان صلح خواهان هلمند به هشت تن می رسد، اما اکنون انتظار می رود بیشتر شود.

قراراست آنان به روز شنبه از کندهار به سوی زابل و در نهایت کابل سفرشان را با پای پیاده ادامه دهند.

افغانستان

اعضای کاروان صلح خواهان هلمند به کندهار رسیدند

اعضای کاروان صلح خواهان، پس از چند ماه تحصن در بخش‌هایی از ولایت هلمند از بهر تأمین آتش بس میان حکومت و طالبان، چهار روز پیش برای آن‌چه که به گفتۀ خودشان رساندن صدای شان به طرف های درگیر است، شیوۀ اعتراض شان را تغییر دادند و قرار شد مسیر هلمند تا کابل را به رسم اعتراض با پای پیاده بپیمایند.

تصویر بندانگشتی

آن شمار از اعضای «کاروان صلح خواهان» هلمند که چهار روز پیش با پای پیاده سفر را از هلمند به سوی کابل آغاز کردند، اکنون در کندهار رسیده اند.

آنان، در دیدار با نماینده‌گان مردم در کندهار، خواهان پیوستن مردم به این کاروان شده اند تا بتوانند پیام صلح را نیرومندانه تر به شهروندان و طرف های درگیر برسانند.

اقبال خیبر، یکی از اعضای کاروان صلح خواهان هلمند در این باره گفت: «خواست ما اکنون این است که طرف های درگیر به احترام ماه مبارک رمضان، آتش بس کنند.»

اعضای کاروان صلح خواهان، پس از چند ماه تحصن در بخش‌هایی از ولایت هلمند از بهر تأمین آتش بس میان حکومت و طالبان، چهار روز پیش برای آن‌چه که به گفتۀ خودشان رساندن صدای شان به طرف های درگیر است، شیوۀ اعتراض شان را تغییر دادند و قرار شد مسیر هلمند تا کابل را به رسم اعتراض با پای پیاده بپیمایند.

اعضای این کاروان، می‌گویند که تا رسیدن به خواست های شان، به تلاش های شان ادامه خواهند داد.

قیس هاشمي، یک عضو کاروان صلح خواهان هلمند بیان داشت: «ما به راه مان ادامه می‌دهیم و مطمین استیم که در این راه موفق می شویم.»

در همین حال، شماری از جوانان ولایت کندهار تعهد سپرده اند که با این کاروان صلح، خواهند پیوست.

سمیع، یکی از این باشنده‌گان کندهار گفت: «بخاطر نجات فرزندان خود، بخاطر نجات فرزندان شما از این ها پشتیبانی کنیم. ارادۀ جمعی برای هر کار، تعیین کننده است. به این خاطر همراه این ها یکجا شویم که فرزندان خود را از کشته شدن نجات بدهیم.»

بشیر، باشندۀ دیگر کندهار نیز تصریح کرد: «من سرپرست خانواده ام استم؛ با آن که اعضای فامیلم اصرار داشتند که نیایم، اما من آمدم و یگانه دلیلی که برای این کار دارم این است که مردم هر روز کشته می شوند و درد می بینند، باید به این کشتار خاتمه بدهیم.»

شمار اعضای کاروان صلح خواهان هلمند به هشت تن می رسد، اما اکنون انتظار می رود بیشتر شود.

قراراست آنان به روز شنبه از کندهار به سوی زابل و در نهایت کابل سفرشان را با پای پیاده ادامه دهند.

هم‌رسانی کنید