تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کابل در میان هفت پایتخت آسیا آلوده‌ترین هوا دارد

ادارۀ نگهداری از محیط زیست از بدترشدن هوای کابل هشدار می‌دهد و از پیامدهای آلوده‌گی هوای کشور نیز سخت نگران‌است.

این اداره می‌گوید که علل این آلوده‌گی خامه‌بودن جاده‌ها، جنراتورها و سوخت‌های غیرمعیاری در فصل سرما است.

تا چند روز پیش، از بس که هوای کابل آلوده بود، از بلندی‌ها به درستی پایین‌ترها دیده نمی‌شد؛ پس‌از نخستین برف‌باری و ریزش باران در کابل، اندکی هوا روشن شد، اما در این روزها پایتخت کشور رنگ و هوای آلوده به خودش می‌گیرد.

افغانستان

کابل در میان هفت پایتخت آسیا آلوده‌ترین هوا دارد

ادارۀ نگهداری از محیط زیست می‌گوید که علل این آلوده‌گی خامه‌بودن جاده‌ها، جنراتورها و سوخت‌های غیرمعیاری در فصل سرماست

Thumbnail

ادارۀ نگهداری از محیط زیست از بدترشدن هوای کابل هشدار می‌دهد و از پیامدهای آلوده‌گی هوای کشور نیز سخت نگران‌است.

این اداره می‌گوید که علل این آلوده‌گی خامه‌بودن جاده‌ها، جنراتورها و سوخت‌های غیرمعیاری در فصل سرما است.

تا چند روز پیش، از بس که هوای کابل آلوده بود، از بلندی‌ها به درستی پایین‌ترها دیده نمی‌شد؛ پس‌از نخستین برف‌باری و ریزش باران در کابل، اندکی هوا روشن شد، اما در این روزها پایتخت کشور رنگ و هوای آلوده به خودش می‌گیرد.

هم‌رسانی کنید