تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیر انرژی و آب دوباره به این وزارت ابقا شد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که امروز از سوی نماینده گان مجلس استیضاح شده بود، توانست قناعت نماینده گان را بدست آورد به سمتش باقی بماند.

استدلال نماینده گان برای استیضاح آقای عثمانی این بودند که وی بودجۀ اختصاص یافتۀ این نهاد را کمتر از شصت درصد مصرف کرده و نیز شماری از افراد را به گونۀ غیرقانونی و بربنیاد روابط، در این وزارت استخدام کرده است.

وی در نشست استیضاحیۀ امروز مجلس، توانست ۱۲۴ رأی مثبت بگیرد. از این میان، تنها کارت های ۳۶ نماینده سرخ بودند.

شش رأی باطل و یک رأی سفید نیز در میان آرأی دیگر نماینده گان بودند.

این در حالی است که روز گذشته، شماری از نماینده گان مجلس، استیضاح آقای عثمانی را توطیه خوانده بودند.

افغانستان

وزیر انرژی و آب دوباره به این وزارت ابقا شد

هرچند مجلس نماینده گان علی احمد عثمانی، وزیرانرژی و آب را از بهر مصرف کمتر از شصت درصد بودجه و نیز به اتهام استخدام های غیرقانونی، امروز استیضاح کرده بود، اما او توانست از این استیضا رأی مثبت بگیرد.

تصویر بندانگشتی

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که امروز از سوی نماینده گان مجلس استیضاح شده بود، توانست قناعت نماینده گان را بدست آورد به سمتش باقی بماند.

استدلال نماینده گان برای استیضاح آقای عثمانی این بودند که وی بودجۀ اختصاص یافتۀ این نهاد را کمتر از شصت درصد مصرف کرده و نیز شماری از افراد را به گونۀ غیرقانونی و بربنیاد روابط، در این وزارت استخدام کرده است.

وی در نشست استیضاحیۀ امروز مجلس، توانست ۱۲۴ رأی مثبت بگیرد. از این میان، تنها کارت های ۳۶ نماینده سرخ بودند.

شش رأی باطل و یک رأی سفید نیز در میان آرأی دیگر نماینده گان بودند.

این در حالی است که روز گذشته، شماری از نماینده گان مجلس، استیضاح آقای عثمانی را توطیه خوانده بودند.

هم‌رسانی کنید