تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیرعدلیه: زورمندان هنوز هم زمین‎های دولتی را غصب می‏‏‎‏کنند

وزیر عدلیه می گوید که غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان یک چالش بزرگ برای حکومت افغانستان است و شماری از زورمندان هنوز هم به غصب زمین های دولتی ادامه می دهند.

عبدالبصیر انور امروز در نشست خبری بررسی فعالیت های سه ساله وزارت عدلیه افزود که مبارزه با غاصبین زمین یکی از دستاورد های مهم  وزارت عدلیه در سه سال گذشته است.

وی تأکید کرد که از غصب سی و شش هزار جریب زمین دولتی جلوگیری شده است.

وزیر عدلیه بیان داشت: «در سه سال حکومت وحدت ملی از غصب سی و شش هزار و جریب زمین جایدادهای دولتی در این موارد فیصله ی نهایی محاکم را بدست آوردیم. در دفاع به صدها دوسیه، فیصله نهایی محاکم به نفع دولت صادر شده و از شصد و نه میلیون دالر و بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون افغانی و سیزده هزار یورو و از جایدادهای دیگر دفاع شده است.»

در همین حال، اشرف خان عظیمی، معاون انستتیوت قانون گذاری افغانستان از پیشرفت ها در راستای قانون گذاری سخن می زند و می گوید که قانون ثبت دارایی ها می تواند برای جلوگیری و پیگیری فسادهای گستردۀ اداری، نقش مهمی داشته باشد.

وی در این باره اظهار داشت: «قانون ثبت دارایی ها که خیلی در مهار کردن جرایم فساد اداری می شود نقش اساسی داشته باشد که با توسل به آن می توان خیلی از جرایم کلان فساد اداری را زمینه را برای کشف و تعقیب و پیگرد عدلی آن مساعد ساخت.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز غصب زمین را از سوی زورمندان یک چالش مهم در کشور می دانند و بر جلوگیری آن تأکید می ورزند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده گان گفت: «اگر قرار شود که واقعیت ها و حقایق گفته شود من معتقد هستم که هم کادر رهبری وزارت عدلیه و هم شاید کادر رهبری پارلمان در پلچرخی همدیگر را ملاقات خواهند کرد.»

غصب زمین در افغانستان از سال ها بدینسو همچون یک معضل جدی در برابر حکومت ها پا برجا بوده است. یکی از انتقادهای مهم شهروندان افغانستان این است که تا اکنون حکومت هیچ برنامۀ اثرگذاری که بتواند مانع غصب زمین ها در کشور از سوی زورمندان شود، روی میز ندارد.

افغانستان

وزیرعدلیه: زورمندان هنوز هم زمین‎های دولتی را غصب می‏‏‎‏کنند

وزیر عدلیه هرچند می پذیرد که هنوزهم زورمندان، زمین های دولتی را غصب می کنند اما ادعا دارد که از غصب ۳۶ هزار جریب زمین دولتی جلوگیری شده است.

تصویر بندانگشتی

وزیر عدلیه می گوید که غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان یک چالش بزرگ برای حکومت افغانستان است و شماری از زورمندان هنوز هم به غصب زمین های دولتی ادامه می دهند.

عبدالبصیر انور امروز در نشست خبری بررسی فعالیت های سه ساله وزارت عدلیه افزود که مبارزه با غاصبین زمین یکی از دستاورد های مهم  وزارت عدلیه در سه سال گذشته است.

وی تأکید کرد که از غصب سی و شش هزار جریب زمین دولتی جلوگیری شده است.

وزیر عدلیه بیان داشت: «در سه سال حکومت وحدت ملی از غصب سی و شش هزار و جریب زمین جایدادهای دولتی در این موارد فیصله ی نهایی محاکم را بدست آوردیم. در دفاع به صدها دوسیه، فیصله نهایی محاکم به نفع دولت صادر شده و از شصد و نه میلیون دالر و بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون افغانی و سیزده هزار یورو و از جایدادهای دیگر دفاع شده است.»

در همین حال، اشرف خان عظیمی، معاون انستتیوت قانون گذاری افغانستان از پیشرفت ها در راستای قانون گذاری سخن می زند و می گوید که قانون ثبت دارایی ها می تواند برای جلوگیری و پیگیری فسادهای گستردۀ اداری، نقش مهمی داشته باشد.

وی در این باره اظهار داشت: «قانون ثبت دارایی ها که خیلی در مهار کردن جرایم فساد اداری می شود نقش اساسی داشته باشد که با توسل به آن می توان خیلی از جرایم کلان فساد اداری را زمینه را برای کشف و تعقیب و پیگرد عدلی آن مساعد ساخت.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز غصب زمین را از سوی زورمندان یک چالش مهم در کشور می دانند و بر جلوگیری آن تأکید می ورزند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده گان گفت: «اگر قرار شود که واقعیت ها و حقایق گفته شود من معتقد هستم که هم کادر رهبری وزارت عدلیه و هم شاید کادر رهبری پارلمان در پلچرخی همدیگر را ملاقات خواهند کرد.»

غصب زمین در افغانستان از سال ها بدینسو همچون یک معضل جدی در برابر حکومت ها پا برجا بوده است. یکی از انتقادهای مهم شهروندان افغانستان این است که تا اکنون حکومت هیچ برنامۀ اثرگذاری که بتواند مانع غصب زمین ها در کشور از سوی زورمندان شود، روی میز ندارد.

هم‌رسانی کنید