تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نورستانی: تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات ازآماده‌گی کامل این نهاد برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن میگوید. این کمیسیون می‌گوید که تمامی مواد مهم انتخاباتی ازجمله برگه‌های رأی دهی، ورق‌های نتایج و رنگ ازبیرون کشور وارد شده است وروند بسته بندی آنها ازبهر فرستادن به ولایت‌ها آغاز شده است.

این نهاد می‌گوید که داشتن شناس‌نامه ، عکس، و نیز گرفتن نشان انگشتان سه شرط اصلی برای رای دهی در روز انتخابات استند.

باوجود شک وتردیدهای نهادهای ناظر برتوانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این کمیسیون ازبرگزاری انتخابات در زمان معین اطمینان می دهد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«به ملت بزرگ افغانستان اطمینان می دهیم که کمیسیون مستقل انتخابات آماده‌گی عام وتام دارد تا انتخابات ریاست‌جمهوری را به روز ششم ماه میزان برگزار کند.»

مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات گفت:«عکس فرد رای دهنده ، نشان دو انگشت ونیز کاپی تذکره برای هر رای دهنده در روز انتخابات ضروری می باشند.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون انتخاباتف درحدود نه میلیون شش صد هزاررای دهنده دراین کمیسیون ثبت شده اند وبرای جلوگیری ازتقلب در روز انتخابات برای هر محل یک دستگاه مشخص ثبت بایومتریک رای دهنده گان درنظرگرفته شده است.

محمد عبدالله افزود:«برای هرمحل رای دهی یک دستگاه ثبت بایومتریک رای دهنده گان درنظرگرفته شده است وشامل این دستگاه تنها چهارصد نفر رای دهنده ثبت می شوند.البته یک دستگاه احتیاطی نیز درنظرگرفته شده است.»

آقای عبدالله می افزاید که داشتن شناسنامه در روز  انتخابات با هر رای دهنده ضروری است.

قراراست انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان سالروان هجری خورشیدی برگزار شود.

افغانستان

نورستانی: تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده‌اند

باوجود شک وتردیدهای نهادهای ناظر برتوانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این کمیسیون ازبرگزاری انتخابات در زمان معین اطمینان می دهد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات ازآماده‌گی کامل این نهاد برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن میگوید. این کمیسیون می‌گوید که تمامی مواد مهم انتخاباتی ازجمله برگه‌های رأی دهی، ورق‌های نتایج و رنگ ازبیرون کشور وارد شده است وروند بسته بندی آنها ازبهر فرستادن به ولایت‌ها آغاز شده است.

این نهاد می‌گوید که داشتن شناس‌نامه ، عکس، و نیز گرفتن نشان انگشتان سه شرط اصلی برای رای دهی در روز انتخابات استند.

باوجود شک وتردیدهای نهادهای ناظر برتوانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این کمیسیون ازبرگزاری انتخابات در زمان معین اطمینان می دهد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«به ملت بزرگ افغانستان اطمینان می دهیم که کمیسیون مستقل انتخابات آماده‌گی عام وتام دارد تا انتخابات ریاست‌جمهوری را به روز ششم ماه میزان برگزار کند.»

مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات گفت:«عکس فرد رای دهنده ، نشان دو انگشت ونیز کاپی تذکره برای هر رای دهنده در روز انتخابات ضروری می باشند.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون انتخاباتف درحدود نه میلیون شش صد هزاررای دهنده دراین کمیسیون ثبت شده اند وبرای جلوگیری ازتقلب در روز انتخابات برای هر محل یک دستگاه مشخص ثبت بایومتریک رای دهنده گان درنظرگرفته شده است.

محمد عبدالله افزود:«برای هرمحل رای دهی یک دستگاه ثبت بایومتریک رای دهنده گان درنظرگرفته شده است وشامل این دستگاه تنها چهارصد نفر رای دهنده ثبت می شوند.البته یک دستگاه احتیاطی نیز درنظرگرفته شده است.»

آقای عبدالله می افزاید که داشتن شناسنامه در روز  انتخابات با هر رای دهنده ضروری است.

قراراست انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان سالروان هجری خورشیدی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید