تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

متهم شدن معاون نخست مجلس نماینده‌گان به غصب زمین

ذکریا ذکریا، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان، در نشست روز چهارشنبۀ این مجلس گفت که که بیش از ۲۰۰ تن از پایتخت نشینان روز دوشنبه به شورای ملی آمده بودند و معاون نخست این مجلس را به غصب زمین‌های شان متهم ساختند.

این عضو مجلس که از سوی هیئت اداری در رأس یک هیئت برای بررسی این قضیه گماشته شده است تأکید می‌ورزد که این اتهام‌ها باید بررسی شوند.

ذکریا ذکریا، عضو هیئت بررسی کنندۀ این اتهام‌ها گفت: «افرادی که شکایت کردند این‌ها را یک کمیسیون تعیین شود ادعای این‌ها را بررسی کنند و اگر ادعای این‌ها مؤثق بود از حق شانپارلمان دفاع کند تا عدالت جمعی رعایت شود و اگر ادعای این‌ها غلط بود این‌ها به پنجۀ قانون سپرده شوند.» 

یکی از بازرگانان ادعا می‌کند که زمین او در شهرکابل  از حدود یک سال به این طرف از سوی معاون نخست مجلس نماینده‌گان غصب شده است اما معاون نخست مجلس این اتهام‌ها را رد می‌کند.

مولا محمد پیمان، بازرگان، گفت: «تا امروز کل پیسه مارکیت ما را جمع می‌کنند به خود به جیب خود از کل دوکانداران ما اسناد شرعی عموماً به‌دست داریم.»

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، گفت: «ارگان‌های عدلی و قضایی موجود است و این موضوع را می‌توانند بروند با آن‌ها صحبت کنند غیر از آن سه یا چهار ماه پیشتر همچو یک قضیه بلند شد که همه رسانه‌ها در جریان است دامن زدند تمام مسایل حل شد.»

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این اتهام‌ها را یک بحث حقوقی می‌دانند و می‌گویند که این اتهام‌ها برای خاموش ساختن انتقادها از وجود فساد در داخل مجلس نماینده‌گان بلند شده اند.

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هر وکیلی که در غصب، چور و دزدی باید به سارنوالی معرفی شود و هر وکیلی جوال را با حکومت گرفته است باید او هم به سارنوالی معرفی شود.»

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «شما نمی‌توانید که با بدنام کردن همایون همایون اتهام‌های که به رییس پارلمان و رییس دبیرخانه او شده است او را پنهان کنید، آنجا سارنوالی هم وجود دارد همایون را هم بفرستید و رییس پارلمان را نیز.»

اما، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، این اتهام‌ها را یک توطئه می‌داند و آن را رد می‌کند. 

اما هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کمیسیون مصوونیت و امتیازات مجلس این اتهام‌ها را بررسی خواهد کرد.

پیش از این معاون نخست مجلس نماینده‌گان رییس و رییس دبیرخانۀ این مجلس را متهم به فساد کرده بود.   
 

افغانستان

متهم شدن معاون نخست مجلس نماینده‌گان به غصب زمین

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که این اتهام‌ها برای خاموش ساختن انتقادها از وجود فساد در داخل مجلس نماینده‌گان بلند شده اند.

تصویر بندانگشتی

ذکریا ذکریا، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان، در نشست روز چهارشنبۀ این مجلس گفت که که بیش از ۲۰۰ تن از پایتخت نشینان روز دوشنبه به شورای ملی آمده بودند و معاون نخست این مجلس را به غصب زمین‌های شان متهم ساختند.

این عضو مجلس که از سوی هیئت اداری در رأس یک هیئت برای بررسی این قضیه گماشته شده است تأکید می‌ورزد که این اتهام‌ها باید بررسی شوند.

ذکریا ذکریا، عضو هیئت بررسی کنندۀ این اتهام‌ها گفت: «افرادی که شکایت کردند این‌ها را یک کمیسیون تعیین شود ادعای این‌ها را بررسی کنند و اگر ادعای این‌ها مؤثق بود از حق شانپارلمان دفاع کند تا عدالت جمعی رعایت شود و اگر ادعای این‌ها غلط بود این‌ها به پنجۀ قانون سپرده شوند.» 

یکی از بازرگانان ادعا می‌کند که زمین او در شهرکابل  از حدود یک سال به این طرف از سوی معاون نخست مجلس نماینده‌گان غصب شده است اما معاون نخست مجلس این اتهام‌ها را رد می‌کند.

مولا محمد پیمان، بازرگان، گفت: «تا امروز کل پیسه مارکیت ما را جمع می‌کنند به خود به جیب خود از کل دوکانداران ما اسناد شرعی عموماً به‌دست داریم.»

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، گفت: «ارگان‌های عدلی و قضایی موجود است و این موضوع را می‌توانند بروند با آن‌ها صحبت کنند غیر از آن سه یا چهار ماه پیشتر همچو یک قضیه بلند شد که همه رسانه‌ها در جریان است دامن زدند تمام مسایل حل شد.»

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این اتهام‌ها را یک بحث حقوقی می‌دانند و می‌گویند که این اتهام‌ها برای خاموش ساختن انتقادها از وجود فساد در داخل مجلس نماینده‌گان بلند شده اند.

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هر وکیلی که در غصب، چور و دزدی باید به سارنوالی معرفی شود و هر وکیلی جوال را با حکومت گرفته است باید او هم به سارنوالی معرفی شود.»

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «شما نمی‌توانید که با بدنام کردن همایون همایون اتهام‌های که به رییس پارلمان و رییس دبیرخانه او شده است او را پنهان کنید، آنجا سارنوالی هم وجود دارد همایون را هم بفرستید و رییس پارلمان را نیز.»

اما، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، این اتهام‌ها را یک توطئه می‌داند و آن را رد می‌کند. 

اما هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کمیسیون مصوونیت و امتیازات مجلس این اتهام‌ها را بررسی خواهد کرد.

پیش از این معاون نخست مجلس نماینده‌گان رییس و رییس دبیرخانۀ این مجلس را متهم به فساد کرده بود.   
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره