تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ماموریت پشتیبانی قاطع از طالبان می‌خواهد تا ازجنگ دست بردارد

همزمان با افزایش تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان برمیز گفت وگوهای صلح ، ماموریت حمایت قاطع ناتو از این گروه می خواهد تا ازجنگ دست بردارد.

دیوید بتلر، سخنگوی این ماموریت هشدار می‌دهد که هرگاه طالبان به جنگ ادامه دهند وبه گفت وگوهای صلح حاضر نشوند، با آنان جنگ خواهد شد.

دیوید بتلر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع می‌گوید که:« مهم ترین چیز در باره وارد کردن فشار نظامی برطالبان این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی استند، این نیروها از پاسگاه‌های شان بیرون شده اند و جنگ را در برابرطالبان به پیش می‌برند.»

ماموریت پشتیبانی قاطع ادامه جنگ را درافغانستان به سود هیچ طرف درگیر نمی‌داند.

درهمین حال نیورک تایمز به نقل از ارتش امریکا گزارش میدهد که تنها درسال ۲۰۱۸ نیروهای خارجی بیش از ۵۶۰۰حمله هوایی را دربرابر طالبان و دیگر گروهای مخالف مسلح دولت انجام داده اند.

دیوید بتلر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفت:« ما نیروهای افغان را با انجام حملات دقیق هوایی پشتیبانی می‌کنیم. این ترکیب فشارهای زیادی را برطالبان می‌گذارد.»

درهمین حال وزارت دفاع ملی درواکنش به افزایش حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی در برابرطالبان می‌گوید که این حمله‌ها درکاهش فعالیت‌های طالبان اثرگذار استند.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید:« نیروهای امنیتی در مساعی مشترک با نیروهای دفاعی و هوایی کشور در سال ۲۰۱۸ علیه دشمنان مردم افغانستان حملات بیشتری را راه اندازی کردند که نسبت به سال‌های گذشته دراین سال سران بیشتر طالبان کشته شدند.»

غفوراحمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید:« از اثر حمله‌های هوایی شماری زیادی از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. که به ویژه یک شماری زیادی از فرمانده‌هان بلند پاییه آنان کشته شدند.»

اما به گفته سازمان ملل متحد، افزایش حمله‌های هوایی باعث افزایش تلفات غیرنظامیان دراین حمله‌ها نیز شده است.

عرفان‌الله عرفان، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:« بمباردمان‌های خود سرانه و غیر پلانی و گزارش‌های غیر دقیق که فکر می کنم این یک فاجعه است.»

مرزامحمد یارمند، نظامی پیشین می‌گوید:« زمانی که عملیات‌های هوایی اجرایی میشوند باید درهماهنگی با نیروهای افغانستان صورت بگیرد.»

این درحالی است که درماه‌های اخیر ولایت‌های ننگرهار، لوگر،کندهار،هلمند وچندین بخش دیگر کشور گواه تلفات غیرنظامیان درحمله‌های هوایی نیروهای افغان وخارجی بوده اند.

افغانستان

ماموریت پشتیبانی قاطع از طالبان می‌خواهد تا ازجنگ دست بردارد

وزارت دفاع ملی درواکنش به افزایش حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی در برابرطالبان می‌گوید که این حمله‌ها درکاهش فعالیت‌های طالبان اثرگذار استند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با افزایش تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان برمیز گفت وگوهای صلح ، ماموریت حمایت قاطع ناتو از این گروه می خواهد تا ازجنگ دست بردارد.

دیوید بتلر، سخنگوی این ماموریت هشدار می‌دهد که هرگاه طالبان به جنگ ادامه دهند وبه گفت وگوهای صلح حاضر نشوند، با آنان جنگ خواهد شد.

دیوید بتلر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع می‌گوید که:« مهم ترین چیز در باره وارد کردن فشار نظامی برطالبان این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی استند، این نیروها از پاسگاه‌های شان بیرون شده اند و جنگ را در برابرطالبان به پیش می‌برند.»

ماموریت پشتیبانی قاطع ادامه جنگ را درافغانستان به سود هیچ طرف درگیر نمی‌داند.

درهمین حال نیورک تایمز به نقل از ارتش امریکا گزارش میدهد که تنها درسال ۲۰۱۸ نیروهای خارجی بیش از ۵۶۰۰حمله هوایی را دربرابر طالبان و دیگر گروهای مخالف مسلح دولت انجام داده اند.

دیوید بتلر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفت:« ما نیروهای افغان را با انجام حملات دقیق هوایی پشتیبانی می‌کنیم. این ترکیب فشارهای زیادی را برطالبان می‌گذارد.»

درهمین حال وزارت دفاع ملی درواکنش به افزایش حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی در برابرطالبان می‌گوید که این حمله‌ها درکاهش فعالیت‌های طالبان اثرگذار استند.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید:« نیروهای امنیتی در مساعی مشترک با نیروهای دفاعی و هوایی کشور در سال ۲۰۱۸ علیه دشمنان مردم افغانستان حملات بیشتری را راه اندازی کردند که نسبت به سال‌های گذشته دراین سال سران بیشتر طالبان کشته شدند.»

غفوراحمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید:« از اثر حمله‌های هوایی شماری زیادی از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. که به ویژه یک شماری زیادی از فرمانده‌هان بلند پاییه آنان کشته شدند.»

اما به گفته سازمان ملل متحد، افزایش حمله‌های هوایی باعث افزایش تلفات غیرنظامیان دراین حمله‌ها نیز شده است.

عرفان‌الله عرفان، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:« بمباردمان‌های خود سرانه و غیر پلانی و گزارش‌های غیر دقیق که فکر می کنم این یک فاجعه است.»

مرزامحمد یارمند، نظامی پیشین می‌گوید:« زمانی که عملیات‌های هوایی اجرایی میشوند باید درهماهنگی با نیروهای افغانستان صورت بگیرد.»

این درحالی است که درماه‌های اخیر ولایت‌های ننگرهار، لوگر،کندهار،هلمند وچندین بخش دیگر کشور گواه تلفات غیرنظامیان درحمله‌های هوایی نیروهای افغان وخارجی بوده اند.

هم‌رسانی کنید