تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شاهراه سالنگ به روی مسافرین بسته شد

شاهراه سالنگ بار دیگر به روی رفت و آمد کننده‌گان بسته شده است.

جنرال رجب، رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به علت ادامه برف باری ها و طوفان های سنگین در سالنگ جنوبی، این شاهراه به روی رفت و آمد کننده گان بسته شده است.

آقای رجب از رفت و آمد کننده گان می خواهد که تا زمان بهترشدن وضعیت، از این مسیر رفت و آمد نکنند.

افغانستان

شاهراه سالنگ به روی مسافرین بسته شد

جنرال رجب، رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها از رفت و آمد کننده گان می خواهد که تا زمان بهترشدن وضعیت، از این مسیر رفت و آمد نکنند.

Thumbnail

شاهراه سالنگ بار دیگر به روی رفت و آمد کننده‌گان بسته شده است.

جنرال رجب، رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به علت ادامه برف باری ها و طوفان های سنگین در سالنگ جنوبی، این شاهراه به روی رفت و آمد کننده گان بسته شده است.

آقای رجب از رفت و آمد کننده گان می خواهد که تا زمان بهترشدن وضعیت، از این مسیر رفت و آمد نکنند.

هم‌رسانی کنید