تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌‌جمهور: فرصت بزرگی برای صلح در افغانستان ایجاد شده است

رییس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری با فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کابل گفت که فرصت بزرگی برای صلح در کشور ایجاد شده است و این فرصت تنها می‌تواند توسط حکومت منتخب افغانستان به‌کار گرفته شود. 

آقای غنی گفت که اتحادیه اروچه در تقویت همه جانبه تحکیم حکومت، تقویت روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و کمک‌های بزرگ اقتصادی به ویژه میزبانی نشست بروکسل نقش کلیدی داشته است. 

او افزود: «اجندای اتحادیه اروپا ثبات، ختم جنگ و پیشرفت در جهان است. برای آینده افغانستان یک فرصت عظیم وجود دارد و آن این است که به بحران های چهل ساله نقطۀ پایان گذاشته شود.»

او گفت که صلح و پایان جنگ فرصتی است که مردم در آن شامل باشند و لویه جرگه مشورتی این فرصت را به مردم افغانستان می‌دهد که آینده خود را به گونه آزاد و اساسی، خود شان رقم بزنند. 

آقای غنی گفت مبنای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد دیدگاه مشترک با همکاران و تغییر دیدگاه بی‌طرف به مثبت و دیدگاه منفی به بی‌طرف و مثبت است. 

رییس جمهور خاطرنشان کرد که افغانستان در قلب آسیا قرا دارد تا قلب آسیا ثبات نداشته باشد، روند بزرگ تحول که در آسیا روی دست است، انجام شده نمی‌تواند، بنابر این انگیزه‌ها از منفی به مثبت تحول کند و تعهد اتحادیه اروپا که پروژه‌های بزرگ ارتباط منطقوی را تمویل و کمک می‌کند، یک قدم بزرگ در تغییر انگیزه است. 

او گفت: «ثباتی که از راه گلوله، زور و تهدید بیاید، ثبات نیست، بلکه فصل آغاز یک ناآرامی دیگر است. افغانستان از خشونتی رنج می برد که محصول تنها شرایط داخلی نیست، بلکه محصول شرایط بین المللی و منطقوی است و ضرور می‌باشد که ما هر بُعد این مسئله را به دقت مدنظر بگیریم و راه حل واضح را پیشنهاد کنیم که پیشنهاد کرده‌ایم.»

آقای غنی مهمترین مسئله را وحدت ملی، ایجاد اجماع سیاسی و پیدا کردن راه حل سیاسی برای جنگ خواند و گفت امروز صلح به یک گفتمان ملی افغان ها تبدیل شده و این گفتمان ادامه می‌یابد و در چارچوب بحثی که در لویه جرگه مشورتی صورت خواهد گرفت، اقدامات بعدی ما انجام می‌شود. 

رییس جمهور غنی از مسوول روابط خارجی و نماینده ویژه اتحادیه اروپا خواست که در نشست سوم پروسه کابل با دولت افغانستان همکاری همه‌جانبه کند تا اهداف مشترک ما که مبدل کردن یک دنیای غیر مطمئن و مبهم به یک دنیای با ثبات و مطمئن برای آینده است، عملی شوند. 

در همین حال، بانو موگرینی گفت: «سال‌های قبل که من به افغانستان آمده بودم، از صلح حرف زده نمی‌شد، اما امروز افغانستان در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد و صلح به یک بحث اصلی مبدل گردیده است، این نتیجه ابتکار شجاعانۀ رییس جمهور غنی بوده و اینکه بحث صلح جدی شده است، دیدگاه رییس جمهور است.»

او گفت که زمان آن رسیده که تمام افغان‌ها آیندۀ شان و سرنوشت صلح را به دست بگیرند. 

به گفتۀ او، اتحادیه اروپا در مواردی همچون آتش‌بس قبول شده توسط طالبان و آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان، ایجاد تیم مذاکراتی همه‌شمول که از تمام اقشار جامعه نمایندگی کند، به شمول نمایندۀ زنان، حفظ و تقویت دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هژده سال گذشته به ویژه دستآوردها در خصوص حقوق زنان، دختران، اطفال و اقلیت‌ها در کنار افغانستان قرار دارد. 

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ما به صورت دوامدار با امریکا، روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر همکاران بین المللی در مورد صلح افغانستان صحبت کردیم و دیروز با رهبری پاکستان بحث های مفصل داشتیم که در یک اعلامیه مشترک نیز به نشر رسید و پاکستان از آغاز مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان حمایت کامل خویش را اعلام کرد.»

موگرینی گفت که صلح در افغانستان برای این کشور، منطقه و اروپا مهم است و یگانه اجندای آنان در افغانستان، تحکیم حکومت‌داری و همچنان برقراری صلح، امنیت و انکشاف این کشور است.

افغانستان

رییس‌‌جمهور: فرصت بزرگی برای صلح در افغانستان ایجاد شده است

رییس جمهور غنی می‌گوید که این فرصت است که به بحران‌های چهل ساله نقطۀ پایان گذاشته شود. 

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری با فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کابل گفت که فرصت بزرگی برای صلح در کشور ایجاد شده است و این فرصت تنها می‌تواند توسط حکومت منتخب افغانستان به‌کار گرفته شود. 

آقای غنی گفت که اتحادیه اروچه در تقویت همه جانبه تحکیم حکومت، تقویت روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و کمک‌های بزرگ اقتصادی به ویژه میزبانی نشست بروکسل نقش کلیدی داشته است. 

او افزود: «اجندای اتحادیه اروپا ثبات، ختم جنگ و پیشرفت در جهان است. برای آینده افغانستان یک فرصت عظیم وجود دارد و آن این است که به بحران های چهل ساله نقطۀ پایان گذاشته شود.»

او گفت که صلح و پایان جنگ فرصتی است که مردم در آن شامل باشند و لویه جرگه مشورتی این فرصت را به مردم افغانستان می‌دهد که آینده خود را به گونه آزاد و اساسی، خود شان رقم بزنند. 

آقای غنی گفت مبنای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد دیدگاه مشترک با همکاران و تغییر دیدگاه بی‌طرف به مثبت و دیدگاه منفی به بی‌طرف و مثبت است. 

رییس جمهور خاطرنشان کرد که افغانستان در قلب آسیا قرا دارد تا قلب آسیا ثبات نداشته باشد، روند بزرگ تحول که در آسیا روی دست است، انجام شده نمی‌تواند، بنابر این انگیزه‌ها از منفی به مثبت تحول کند و تعهد اتحادیه اروپا که پروژه‌های بزرگ ارتباط منطقوی را تمویل و کمک می‌کند، یک قدم بزرگ در تغییر انگیزه است. 

او گفت: «ثباتی که از راه گلوله، زور و تهدید بیاید، ثبات نیست، بلکه فصل آغاز یک ناآرامی دیگر است. افغانستان از خشونتی رنج می برد که محصول تنها شرایط داخلی نیست، بلکه محصول شرایط بین المللی و منطقوی است و ضرور می‌باشد که ما هر بُعد این مسئله را به دقت مدنظر بگیریم و راه حل واضح را پیشنهاد کنیم که پیشنهاد کرده‌ایم.»

آقای غنی مهمترین مسئله را وحدت ملی، ایجاد اجماع سیاسی و پیدا کردن راه حل سیاسی برای جنگ خواند و گفت امروز صلح به یک گفتمان ملی افغان ها تبدیل شده و این گفتمان ادامه می‌یابد و در چارچوب بحثی که در لویه جرگه مشورتی صورت خواهد گرفت، اقدامات بعدی ما انجام می‌شود. 

رییس جمهور غنی از مسوول روابط خارجی و نماینده ویژه اتحادیه اروپا خواست که در نشست سوم پروسه کابل با دولت افغانستان همکاری همه‌جانبه کند تا اهداف مشترک ما که مبدل کردن یک دنیای غیر مطمئن و مبهم به یک دنیای با ثبات و مطمئن برای آینده است، عملی شوند. 

در همین حال، بانو موگرینی گفت: «سال‌های قبل که من به افغانستان آمده بودم، از صلح حرف زده نمی‌شد، اما امروز افغانستان در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد و صلح به یک بحث اصلی مبدل گردیده است، این نتیجه ابتکار شجاعانۀ رییس جمهور غنی بوده و اینکه بحث صلح جدی شده است، دیدگاه رییس جمهور است.»

او گفت که زمان آن رسیده که تمام افغان‌ها آیندۀ شان و سرنوشت صلح را به دست بگیرند. 

به گفتۀ او، اتحادیه اروپا در مواردی همچون آتش‌بس قبول شده توسط طالبان و آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان، ایجاد تیم مذاکراتی همه‌شمول که از تمام اقشار جامعه نمایندگی کند، به شمول نمایندۀ زنان، حفظ و تقویت دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هژده سال گذشته به ویژه دستآوردها در خصوص حقوق زنان، دختران، اطفال و اقلیت‌ها در کنار افغانستان قرار دارد. 

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ما به صورت دوامدار با امریکا، روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر همکاران بین المللی در مورد صلح افغانستان صحبت کردیم و دیروز با رهبری پاکستان بحث های مفصل داشتیم که در یک اعلامیه مشترک نیز به نشر رسید و پاکستان از آغاز مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان حمایت کامل خویش را اعلام کرد.»

موگرینی گفت که صلح در افغانستان برای این کشور، منطقه و اروپا مهم است و یگانه اجندای آنان در افغانستان، تحکیم حکومت‌داری و همچنان برقراری صلح، امنیت و انکشاف این کشور است.

هم‌رسانی کنید