تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور غنی سنگ تهداب مجتمع اداری دارالامان را گذاشت

رییس‌جمهور غنی، پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۳سرطان) سنگ تهداب نخستین مجتمع اداری افغانستان را در منطقۀ دارالامان کابل گذاشت.

در مراسم تهداب‌گذاری این مجتمع، شماری از مقام‌های ارشد حکومت، اعضای کابینه و نماینده‌گان مردم در مجلس حضور داشتند.

قرار است بیش از بیست نهاد، مشمول وزارت خانه‌ها و نهادهای مستقل در این مجتمع انتقال داده شوند.

آن‌چه که حکومت افغانستان می‌گوید، قرار است در مرحلۀ نخست، ۱۳نهاد و در مرحلۀ دوم ۱۴ نهاد دیگر در این مجتمع انتقال داده شود.

TOLOnews

رییس‌جمهور غنی در مراسم تهداب‌گذاری این مجمتع، تأکید کرد که حکومت تعهد دارد تا اصلاحات را به‌میان آورد تا به گفتۀ او مردم به راحتی برسند.

انتظار می‌رود که این مجتمع، در بیست سال و با هزینۀ یک اعشاریه دو میلیارد دالر ساخته شود. این مجتمع در صد هکتار زمین جا می‌گیرد و بیست و‌هفت ادارۀ دولتی را به شمول شانزده وزارت خانه، هشت اداره مستقل و سه بانک در خود خواهد داشت.

حکومت می‌گوید که قرار است نخستین مرحلۀ ساخت این مجتمع در ده سال پایان یابد و پس از آن، سیزده وزارت خانه و نهاد دولتی در این مجتمع جا خواهند گرفت.

TOLOnews

با نهایی شدن کار این مجتمع در بیست سال، در حدود پنجاه هزار کارمند دولتی در آن به کار می‌پردازند.

وجود نهادهای دولتی در شماری از بخش های پُر جمعیت کابل، یکی از علت های ازدحام در این شهر دانسته می‌شود. حکومت می‌گوید که افزون بر کابل، در بیست و هفت ولایت دیگر، نیز از بهر ساخت مجتمع‌های نهادهای دولتی، تلاش خواهد شد.

TOLOnews

 

افغانستان

رییس‌جمهور غنی سنگ تهداب مجتمع اداری دارالامان را گذاشت

قرار است بیش از بیست نهاد، مشمول وزارت خانه‌ها و نهادهای مستقل در این مجتمع انتقال داده شوند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۳سرطان) سنگ تهداب نخستین مجتمع اداری افغانستان را در منطقۀ دارالامان کابل گذاشت.

در مراسم تهداب‌گذاری این مجتمع، شماری از مقام‌های ارشد حکومت، اعضای کابینه و نماینده‌گان مردم در مجلس حضور داشتند.

قرار است بیش از بیست نهاد، مشمول وزارت خانه‌ها و نهادهای مستقل در این مجتمع انتقال داده شوند.

آن‌چه که حکومت افغانستان می‌گوید، قرار است در مرحلۀ نخست، ۱۳نهاد و در مرحلۀ دوم ۱۴ نهاد دیگر در این مجتمع انتقال داده شود.

TOLOnews

رییس‌جمهور غنی در مراسم تهداب‌گذاری این مجمتع، تأکید کرد که حکومت تعهد دارد تا اصلاحات را به‌میان آورد تا به گفتۀ او مردم به راحتی برسند.

انتظار می‌رود که این مجتمع، در بیست سال و با هزینۀ یک اعشاریه دو میلیارد دالر ساخته شود. این مجتمع در صد هکتار زمین جا می‌گیرد و بیست و‌هفت ادارۀ دولتی را به شمول شانزده وزارت خانه، هشت اداره مستقل و سه بانک در خود خواهد داشت.

حکومت می‌گوید که قرار است نخستین مرحلۀ ساخت این مجتمع در ده سال پایان یابد و پس از آن، سیزده وزارت خانه و نهاد دولتی در این مجتمع جا خواهند گرفت.

TOLOnews

با نهایی شدن کار این مجتمع در بیست سال، در حدود پنجاه هزار کارمند دولتی در آن به کار می‌پردازند.

وجود نهادهای دولتی در شماری از بخش های پُر جمعیت کابل، یکی از علت های ازدحام در این شهر دانسته می‌شود. حکومت می‌گوید که افزون بر کابل، در بیست و هفت ولایت دیگر، نیز از بهر ساخت مجتمع‌های نهادهای دولتی، تلاش خواهد شد.

TOLOnews

 

هم‌رسانی کنید