تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

داودزی: به‌زودی گفت‌وگوها میان حکومت و طالبان آغاز می‌شوند

شورای عالی صلح می‎گوید که جرگه بزرگ مشورتی صلح از بیست و ششم ماه حوت تا بیست و نُهم این ماه برای چهار روز برگزار خواهد شد و کارها برای برگزاری این جرگه به شدت ادامه دارند.

محمد عمرداوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری این جرگه می‌گوید که تا چند ماه آینده مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهند شد.

محمد عمر داوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «از امروز تا چند ماه ما شاهد مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان می‌باشیم و همان مذاکره اصلی است.»

آقای داوود ‌زی می‌گوید که کم از کم سی درصد از شرکت کننده‌گان این جرگه زنان خواهند بود. داوود زی می‌گوید که اگر بحث‌ها ادامه پیدا کند، جرگه مشورتی تمدید خواهد شد.

محمد عمر داوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «فعلا تاریخ آغاز‌اش بیست و شش حوت است و به بیست و نُه حوت ختم می‌شود. اگر بحث‌ها ادامه پیدا کند، ممکن تمدید هم شود.»

اما حقوق‌دانان از حکومت افغانستان می‌خواهند که راه‌کارهایی را به میان آورد تا فیصله‌های چنین جرگه‌ها اجرایی شوند.

عین الدین بهادری، رییس دبیرخانه اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، گفت: «ما یک میکانیزم قانونی و حقوقی بسیار مشخص نیاز داریم تا تصامیم جرگه‌های مشورتی تعریف بسیار درست شود که نیروی الزامی دارد یا ندارد.»

از سویی هم شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است چگونگی برگزاری این جرگه را یک کمسیون غیردولتی مدیریت کند.

داوود زی گفت: «برای تدویر جرگه مشورتی صلح برای اولین بار یک کمیسیون غیردولتی ساختیم. حدود پنجاه نفر که عضو کمیسیون تدویر برگزاری جرگه می‌باشند، هیچ کس از دولت نماینده‌گی نمی‌کند و از همه آدرس‌های سیاسی و مدنی در آن موجود است و تا هنوز تکمیل نشده است.»

اما هنوز هم در باره ایجاد این کمیسیون غیردولتی ابهاماتی وجود دارند.

نصر الله استانکزی، استاد دانشگاه، گفت: «انتخاب پنجاه نفر در یک ابهام است و باید روی طرزالعمل انتخاب آن فکر می‌کرد و حالا بسیار مشکل خواهد بود که مطلق از انتصاب حکومت بیرون برآید.»

شورای عالی صلح می‌گوید این جرگه در واقع یک اجماع ملی را در باره صلح افغانستان شکل خواهد داد.

افغانستان

داودزی: به‌زودی گفت‌وگوها میان حکومت و طالبان آغاز می‌شوند

قرار است کابل تا بیست و پنج روز دیگر گواه برگزاری جرگه مشورتی صلح باشد؛ جرگه‌یی که در آن خطوط سرخ افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان مشخص خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی صلح می‎گوید که جرگه بزرگ مشورتی صلح از بیست و ششم ماه حوت تا بیست و نُهم این ماه برای چهار روز برگزار خواهد شد و کارها برای برگزاری این جرگه به شدت ادامه دارند.

محمد عمرداوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری این جرگه می‌گوید که تا چند ماه آینده مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهند شد.

محمد عمر داوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «از امروز تا چند ماه ما شاهد مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان می‌باشیم و همان مذاکره اصلی است.»

آقای داوود ‌زی می‌گوید که کم از کم سی درصد از شرکت کننده‌گان این جرگه زنان خواهند بود. داوود زی می‌گوید که اگر بحث‌ها ادامه پیدا کند، جرگه مشورتی تمدید خواهد شد.

محمد عمر داوود زی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «فعلا تاریخ آغاز‌اش بیست و شش حوت است و به بیست و نُه حوت ختم می‌شود. اگر بحث‌ها ادامه پیدا کند، ممکن تمدید هم شود.»

اما حقوق‌دانان از حکومت افغانستان می‌خواهند که راه‌کارهایی را به میان آورد تا فیصله‌های چنین جرگه‌ها اجرایی شوند.

عین الدین بهادری، رییس دبیرخانه اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، گفت: «ما یک میکانیزم قانونی و حقوقی بسیار مشخص نیاز داریم تا تصامیم جرگه‌های مشورتی تعریف بسیار درست شود که نیروی الزامی دارد یا ندارد.»

از سویی هم شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است چگونگی برگزاری این جرگه را یک کمسیون غیردولتی مدیریت کند.

داوود زی گفت: «برای تدویر جرگه مشورتی صلح برای اولین بار یک کمیسیون غیردولتی ساختیم. حدود پنجاه نفر که عضو کمیسیون تدویر برگزاری جرگه می‌باشند، هیچ کس از دولت نماینده‌گی نمی‌کند و از همه آدرس‌های سیاسی و مدنی در آن موجود است و تا هنوز تکمیل نشده است.»

اما هنوز هم در باره ایجاد این کمیسیون غیردولتی ابهاماتی وجود دارند.

نصر الله استانکزی، استاد دانشگاه، گفت: «انتخاب پنجاه نفر در یک ابهام است و باید روی طرزالعمل انتخاب آن فکر می‌کرد و حالا بسیار مشکل خواهد بود که مطلق از انتصاب حکومت بیرون برآید.»

شورای عالی صلح می‌گوید این جرگه در واقع یک اجماع ملی را در باره صلح افغانستان شکل خواهد داد.

هم‌رسانی کنید