تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزارت معارف مکتب‌ها را در سراسر ولایت فراه تعطیل کرده‎است

وزارت معارف، تمام مکتب‌ها (در حدود چهارصد مکتب) را در ولایت فراه برای یک ماه تعطیل کرده است.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که تصمیم پس از گسترش ناامنی‌ها و نیز حمله‌های اخیر طالبان بر شهر فراه، از سوی رهبری این وزارت گرفته شده است.

کبیرحقمل، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که این تصمیم وزارت معارف، برای حفظ جان دانش آموزان و آموزگاران گرفته شده است: «بعضی مناطق به ویژه مرکز، مردم بیجا شده اند و کودکان ترسیده بودند و مکتب ها در شرایط بودند که معلوم نبود بسته شوند یا باز بمانند. ما یک اعلامیه نشر کردیم که بربنیاد تا بعد ماه رمضان تمام مکتب ها در فراه رخصت استند.»

از سویی دیگر، برخی از نماینده گان فراه در مجلس نماینده‌گان، ادعا دارند که بسیاری از این مکتب‌ها در ادارۀ طالبان استند و طالبان از دانش آموزان باج می‌گیرند.

حمیرا ایوبی، نماینده مردم فراه در مجلس گفت: «(طالبان) از مکاتب نظارت می کنند – حتا از مکتب های حومۀ شهر – از معاش معلمین هر ماه پنج صد افغانی مالیه می گیرند.»

با این همه، شمار دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان، تأکید دارند که در برخی از ولایت‌های دیگر نیز مکتب‌ها زیر ادارۀ طالبان استند و از سوی این گروه اداره می‌شوند.

گل پادشاه مجیدی، در این باره اظهار داشت: «طالبان مردم را هراسان کرده اند. طبیعی است که در بخش تعلیمی نیز تأثیرات دارد.»

این تصمیم وزارت معارف در حالی گرفته شده است که بیش از ۱۱۵هزار دانش آموز دختر و پسر در بیش از چهارصد و ده مکتب برای یک ماه از آموزش بازمانده اند.

افغانستان

وزارت معارف مکتب‌ها را در سراسر ولایت فراه تعطیل کرده‎است

این تصمیم وزارت معارف در حالی گرفته شده است که بیش از ۱۱۵هزار دانش آموز دختر و پسر در بیش از چهارصد و ده مکتب برای یک ماه از آموزش بازمانده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف، تمام مکتب‌ها (در حدود چهارصد مکتب) را در ولایت فراه برای یک ماه تعطیل کرده است.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که تصمیم پس از گسترش ناامنی‌ها و نیز حمله‌های اخیر طالبان بر شهر فراه، از سوی رهبری این وزارت گرفته شده است.

کبیرحقمل، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که این تصمیم وزارت معارف، برای حفظ جان دانش آموزان و آموزگاران گرفته شده است: «بعضی مناطق به ویژه مرکز، مردم بیجا شده اند و کودکان ترسیده بودند و مکتب ها در شرایط بودند که معلوم نبود بسته شوند یا باز بمانند. ما یک اعلامیه نشر کردیم که بربنیاد تا بعد ماه رمضان تمام مکتب ها در فراه رخصت استند.»

از سویی دیگر، برخی از نماینده گان فراه در مجلس نماینده‌گان، ادعا دارند که بسیاری از این مکتب‌ها در ادارۀ طالبان استند و طالبان از دانش آموزان باج می‌گیرند.

حمیرا ایوبی، نماینده مردم فراه در مجلس گفت: «(طالبان) از مکاتب نظارت می کنند – حتا از مکتب های حومۀ شهر – از معاش معلمین هر ماه پنج صد افغانی مالیه می گیرند.»

با این همه، شمار دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان، تأکید دارند که در برخی از ولایت‌های دیگر نیز مکتب‌ها زیر ادارۀ طالبان استند و از سوی این گروه اداره می‌شوند.

گل پادشاه مجیدی، در این باره اظهار داشت: «طالبان مردم را هراسان کرده اند. طبیعی است که در بخش تعلیمی نیز تأثیرات دارد.»

این تصمیم وزارت معارف در حالی گرفته شده است که بیش از ۱۱۵هزار دانش آموز دختر و پسر در بیش از چهارصد و ده مکتب برای یک ماه از آموزش بازمانده اند.

هم‌رسانی کنید