تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بانو نادری مشاور ارشد غنی در امور ملل متحد شد

فرخنده زهرا نادری به حیث مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور ملل متحد گماشته شد. ریاست‌جمهوری گفت که هدف گماشتن او، رسیده‌گی بهتر به مسایل مربوط به سازمان ملل متحد درباره افغانستان است.

در این فرمان آمده‌است: «به تأسی از فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ قانون اساسی افغانستان، یک بست خارج رتبه زیر عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور ملل متحد و تقرر محترمه فرخنده زهرا نادری در آن بست منظور است.»

اما شماری‌از آگاهان گفتند در حالی که افغانستان نمایندۀ همیشه‌گی در سازمان ملل متحد دارد، به گماشتن مشاوری در امور این سازمان هیچ نیاز نیست.

نصیراحمد تره‌کی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «با گماشته‌شدن فرخنده زهرا نادری به‌حیث مشاور ارشد، رییس‌جمهور خواسته‌است به سازمان ملل بگوید که وی یک زن را در این زمینه سهم داده‌است و نیز به زنان بگوید که نماینده از زنان کشور را به عنوان مشاور خود دارد.»

فرخنده زهرا نادری در حالی به‌حیث مشاور ارشد رییس‌جمهورغنی گماشته می‌شود که محمود صیقل، از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ حکومت، از ماه اوکتوبر سال گذشتۀ میلادی به‌این‌سو همچون نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد کار می‌کند.

طاهر هاشمی، آگاه روابط جهانی، اظهار داشت: «محمود صیقل از سوی داکتر عبدالله عبدالله به عنوان نماینده دایمی در سازمان ملل بود؛ اما رییس‌جمهورغنی در سازمان ملل نماینده نداشت. از دید من این تقرری‌ها نیز بر بنیاد شایسته‌گی‌ها نیست.»

برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی گماشته‌شدن فرخنده زهرا نادری را نشان‌دهندۀ اختلاف‌ها میان رهبران حکومت می‌دانند.
سخی محمدی، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «تقرر مشاور ارشد در امور سازمان ملل متحد در صورتِ بودنِ نماینده دایمی، می‌تواند تداخل وظیفه‌یی را نیز به بار آورد.»

آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که افزایش مشاورگماری در حکومت وحدت ملی، گونه‌یی از امتیازدهی سران حکومت به یاران پیشین کارزارهای انتخاباتی‌شان است.

در همین حال، یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهد که شمار مشاوران رییس اجرائیه در یک سال اخیر روزبه‌روز بیشتر شده‌‌است. چنان‌که اکنون این شمار به بیش‌از ۱۱۰ رسیده‌است. این یافته‌‌ها نشان می‌دهند که برخی‌از این مشاوران، خودشان چندین مشاور دیگر دارند! اما ریاست اجرائیه می‌‌گوید که عبدالله عبدالله تنها ۴۰ مشاور رسمی و قراردادی دارد؛ اما به گفتۀ آنا، کسانی هم استند که همچون مشاوران افتخاری، با این ریاست همکاری می‌کنند.

افغانستان

بانو نادری مشاور ارشد غنی در امور ملل متحد شد

اما شماری‌از آگاهان گفتند در حالی که افغانستان نمایندۀ همیشه‌گی در سازمان ملل متحد دارد، به گماشتن مشاوری در امور این سازمان هیچ نیاز نیست

Thumbnail

فرخنده زهرا نادری به حیث مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور ملل متحد گماشته شد. ریاست‌جمهوری گفت که هدف گماشتن او، رسیده‌گی بهتر به مسایل مربوط به سازمان ملل متحد درباره افغانستان است.

در این فرمان آمده‌است: «به تأسی از فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ قانون اساسی افغانستان، یک بست خارج رتبه زیر عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور ملل متحد و تقرر محترمه فرخنده زهرا نادری در آن بست منظور است.»

اما شماری‌از آگاهان گفتند در حالی که افغانستان نمایندۀ همیشه‌گی در سازمان ملل متحد دارد، به گماشتن مشاوری در امور این سازمان هیچ نیاز نیست.

نصیراحمد تره‌کی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «با گماشته‌شدن فرخنده زهرا نادری به‌حیث مشاور ارشد، رییس‌جمهور خواسته‌است به سازمان ملل بگوید که وی یک زن را در این زمینه سهم داده‌است و نیز به زنان بگوید که نماینده از زنان کشور را به عنوان مشاور خود دارد.»

فرخنده زهرا نادری در حالی به‌حیث مشاور ارشد رییس‌جمهورغنی گماشته می‌شود که محمود صیقل، از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ حکومت، از ماه اوکتوبر سال گذشتۀ میلادی به‌این‌سو همچون نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد کار می‌کند.

طاهر هاشمی، آگاه روابط جهانی، اظهار داشت: «محمود صیقل از سوی داکتر عبدالله عبدالله به عنوان نماینده دایمی در سازمان ملل بود؛ اما رییس‌جمهورغنی در سازمان ملل نماینده نداشت. از دید من این تقرری‌ها نیز بر بنیاد شایسته‌گی‌ها نیست.»

برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی گماشته‌شدن فرخنده زهرا نادری را نشان‌دهندۀ اختلاف‌ها میان رهبران حکومت می‌دانند.
سخی محمدی، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «تقرر مشاور ارشد در امور سازمان ملل متحد در صورتِ بودنِ نماینده دایمی، می‌تواند تداخل وظیفه‌یی را نیز به بار آورد.»

آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که افزایش مشاورگماری در حکومت وحدت ملی، گونه‌یی از امتیازدهی سران حکومت به یاران پیشین کارزارهای انتخاباتی‌شان است.

در همین حال، یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهد که شمار مشاوران رییس اجرائیه در یک سال اخیر روزبه‌روز بیشتر شده‌‌است. چنان‌که اکنون این شمار به بیش‌از ۱۱۰ رسیده‌است. این یافته‌‌ها نشان می‌دهند که برخی‌از این مشاوران، خودشان چندین مشاور دیگر دارند! اما ریاست اجرائیه می‌‌گوید که عبدالله عبدالله تنها ۴۰ مشاور رسمی و قراردادی دارد؛ اما به گفتۀ آنا، کسانی هم استند که همچون مشاوران افتخاری، با این ریاست همکاری می‌کنند.

هم‌رسانی کنید