تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقاد نماینده‎گان از ادامۀ سرپرستی‎ها در حکومت

شماری از اعضای مجلس نماینده گان از حکومت می خواهند که کم از کم برای یک بار، شمار وزیران کابینه اش را تکمیل کند.

در حدود سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می‎گذرد، اما در این مدت حتا برای مدتی کوتاه هم، وزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی کامل نبوده است.

چنان که اکنون نیز یازده وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند.

سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده گان در این باره اظهار داشت: «برای یک بار هم که شده در زنده گی خود، کابینه خود را از حالت سرپرستی بکشند و وزرا را به صورت تکمیل معرفی بکنند.»

به باور شماری از اعضای مجلس نماینده گان سرپرستی در نهادهای حکومتی، چالش بزرگ در برابر ارایه خدمات برای شهروندان است.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان می‎گوید که در نشست روز چهارشنبه، تصمیم خواهند گرفت که به هشت نامزد وزیر، رأی بدهند و یا انتظار سه نامزد وزیر دیگر باشند.

آقای ابراهیمی افزود: «متأسفانه که نصاب لازم خود را نداریم، می شود که به روز چهارشنبه در جلسۀ عمومی زمانی که نصاب داشتیم، بخاطر تصمیم گیری این را به رأی بگذاریم.»

اکبر استانکزی، عضو مجلس نماینده گان نیز در این باره اظهار داشت: «وزیر بی چاره را دور می کنند و کسی که زورآور است در چوکی باقی می ماند و این توهین به تمام ما و شما وکیلان است.»

صاحب خان، عضو دیگر  مجلس هم افزود: «نظر شخصی من است که برای این وزیران، صندوق گذاشته شود و رأی بدهیم سه وزیر دیگر مانده است آن ها را نیز حکومت معرفی می کند.»

اما، دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری به این اظهارات این گونه پاسخ می دهد: «برای تمام وزارت خانه هایی که وزیر ندارند، حکومت تصمیم دارد که وزیران را هرچه زودتر معرفی کند.»

حکومت، برای وزارت‎های دفاع ملی، امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، اقتصاد، فوایدعامه، تحصیلات عالی و سرحدات اقوام و قبایل هشت تن را به حیث نامزد وزیر معرفی کرده است اما، وزارت های امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ از سوی سر پرستان اداره می شوند.

افغانستان

انتقاد نماینده‎گان از ادامۀ سرپرستی‎ها در حکومت

اکنون یازده وزارت از سوی سرپرستان اداره می‎شوند. حکومت هشت تن را به حیث نامزد وزیر معرفی کرده است اما، برای سه وزارت دیگر تا کنون تصمیمی نگرفته است.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده گان از حکومت می خواهند که کم از کم برای یک بار، شمار وزیران کابینه اش را تکمیل کند.

در حدود سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می‎گذرد، اما در این مدت حتا برای مدتی کوتاه هم، وزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی کامل نبوده است.

چنان که اکنون نیز یازده وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند.

سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده گان در این باره اظهار داشت: «برای یک بار هم که شده در زنده گی خود، کابینه خود را از حالت سرپرستی بکشند و وزرا را به صورت تکمیل معرفی بکنند.»

به باور شماری از اعضای مجلس نماینده گان سرپرستی در نهادهای حکومتی، چالش بزرگ در برابر ارایه خدمات برای شهروندان است.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان می‎گوید که در نشست روز چهارشنبه، تصمیم خواهند گرفت که به هشت نامزد وزیر، رأی بدهند و یا انتظار سه نامزد وزیر دیگر باشند.

آقای ابراهیمی افزود: «متأسفانه که نصاب لازم خود را نداریم، می شود که به روز چهارشنبه در جلسۀ عمومی زمانی که نصاب داشتیم، بخاطر تصمیم گیری این را به رأی بگذاریم.»

اکبر استانکزی، عضو مجلس نماینده گان نیز در این باره اظهار داشت: «وزیر بی چاره را دور می کنند و کسی که زورآور است در چوکی باقی می ماند و این توهین به تمام ما و شما وکیلان است.»

صاحب خان، عضو دیگر  مجلس هم افزود: «نظر شخصی من است که برای این وزیران، صندوق گذاشته شود و رأی بدهیم سه وزیر دیگر مانده است آن ها را نیز حکومت معرفی می کند.»

اما، دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری به این اظهارات این گونه پاسخ می دهد: «برای تمام وزارت خانه هایی که وزیر ندارند، حکومت تصمیم دارد که وزیران را هرچه زودتر معرفی کند.»

حکومت، برای وزارت‎های دفاع ملی، امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، اقتصاد، فوایدعامه، تحصیلات عالی و سرحدات اقوام و قبایل هشت تن را به حیث نامزد وزیر معرفی کرده است اما، وزارت های امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ از سوی سر پرستان اداره می شوند.

هم‌رسانی کنید