تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اداره ملی محیط زیست: آلوده‌گی هوای کابل کاهش یافته است

اداره ملی نگهداری از محیط زیست در یک نشست مشترک خبری با وزارت امور داخله و شهرداری کابل می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل به اندازه‌یی نیست که این نهاد وضع فوق العاده اعلام نماید.

اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل نسبت به چند روز گذشته اکنون کاهش یافته است و این وضع در حال تغییر است.

معین این نهاد می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل در تغییر است؛ گاهی بیشتر و گاهی کمتر می‌شود.عزت الله صدیقی، معین اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «در همین چند روز آمار و ارقامی را که ما از نقاط مختلف شهر کابل گرفتیم، آلوده‌گی هوا نسبتأ پایین است.»

در همین حال معاون معینیت سیاست‌گزاری‌های وزارت امور داخله، آسیب برخاسته از آلوده‌گی هوا را به اندازه ناامنی خطرناک می‌گوید.

شاه ولی صافی، معاون اول معینیت سیاست‌گزاری‌های وزارت امور داخله، گفت: «آلوده‌گی هوا یکی از پدیده‌های بسیار مهلک در پهلوی تروریزم و مواد مخدر و سایر پدید‌های جرایم جنایی، این پدیده هم یکی از مهلک‌ترین و خطرناک‌ترین برای بشریت است.»

با این همه شهرداری کابل کمبود گستره‌های سبز را در کابل یکی از مشکلات آفزایش آلوده‌گی هوای کابل می‌گوید.

محمد ادریس توخی، رییس صحت محیطی شهرداری کابل، گفت: «در سالی که گذشت آگاهی دهی ما فقط درباره محیط زیستی و مسایل صحت محیطی بوده. در حدود ۵۰۶۸۸ نفر رای برای شان آگاهی دادیم.»

اداره ملی نگهداری ازمحیط زیست از نداشتن  دستگاه‌های معیاری برای نظارت بر آلوده‌گی هوای کابل و ارزیابی این آلوده‌گی شکایت می‌کند و می‌گوید که  امکانات کنونی این نهاد برای این کار بسنده نیستند.

این اداره می‌گوید که نظارت جدیی بر بخش‌های آلوده کننده هوای کابل جریان دارد و هم اکنون فهرستی از بلند منزل‌ها که ذغال سنگ می‌سوزانند نیز شناسایی و زیر نظارت قرار گرفته‌اند.

افغانستان

اداره ملی محیط زیست: آلوده‌گی هوای کابل کاهش یافته است

اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که این اداره دستگاه‌های معیاری  برای نظارت و ارزیابی آب و هوای کابل در اختیار ندارد.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی نگهداری از محیط زیست در یک نشست مشترک خبری با وزارت امور داخله و شهرداری کابل می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل به اندازه‌یی نیست که این نهاد وضع فوق العاده اعلام نماید.

اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل نسبت به چند روز گذشته اکنون کاهش یافته است و این وضع در حال تغییر است.

معین این نهاد می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل در تغییر است؛ گاهی بیشتر و گاهی کمتر می‌شود.عزت الله صدیقی، معین اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «در همین چند روز آمار و ارقامی را که ما از نقاط مختلف شهر کابل گرفتیم، آلوده‌گی هوا نسبتأ پایین است.»

در همین حال معاون معینیت سیاست‌گزاری‌های وزارت امور داخله، آسیب برخاسته از آلوده‌گی هوا را به اندازه ناامنی خطرناک می‌گوید.

شاه ولی صافی، معاون اول معینیت سیاست‌گزاری‌های وزارت امور داخله، گفت: «آلوده‌گی هوا یکی از پدیده‌های بسیار مهلک در پهلوی تروریزم و مواد مخدر و سایر پدید‌های جرایم جنایی، این پدیده هم یکی از مهلک‌ترین و خطرناک‌ترین برای بشریت است.»

با این همه شهرداری کابل کمبود گستره‌های سبز را در کابل یکی از مشکلات آفزایش آلوده‌گی هوای کابل می‌گوید.

محمد ادریس توخی، رییس صحت محیطی شهرداری کابل، گفت: «در سالی که گذشت آگاهی دهی ما فقط درباره محیط زیستی و مسایل صحت محیطی بوده. در حدود ۵۰۶۸۸ نفر رای برای شان آگاهی دادیم.»

اداره ملی نگهداری ازمحیط زیست از نداشتن  دستگاه‌های معیاری برای نظارت بر آلوده‌گی هوای کابل و ارزیابی این آلوده‌گی شکایت می‌کند و می‌گوید که  امکانات کنونی این نهاد برای این کار بسنده نیستند.

این اداره می‌گوید که نظارت جدیی بر بخش‌های آلوده کننده هوای کابل جریان دارد و هم اکنون فهرستی از بلند منزل‌ها که ذغال سنگ می‌سوزانند نیز شناسایی و زیر نظارت قرار گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید