تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، از آنچه که فساد در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و نیز بی پروایی به شکایت‌های شان از سوی این کمیسیون می گویند، انتقاد می کنند.

یکی از این نامزدان، ادعا دارد که پس از رد درخواست پولی دو عضو این کمیسیون، نامش از فهرست برنده‌گان نهایی انتخابات مجلس در ولایت کنر، بیرون کشیده شد.

اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این اتهامات و انتقادها را رد می کند و تأکید می ورزد که هر ادعایی باید مستند باشد تا به آن رسیده‌گی لازم شود.   

صالح محمد صالح یکی از نامزدان معترض انتخابات مجلس از ولایت کنر می‌گوید که با اعلام نتایج نخستین این انتخابات، وی از گم بودن هژده رایش در یکی از مرکزهای رای دهی در این ولایت شکایت کرد؛ اما پس از بررسی این شکایتش، برخی از مقام های کمیسیون های انتخاباتی، به وی و نزدیکانش گفتند که نام صالح محمد صالح، مشمول برنده گان نهایی انتخابات مجلس شده است؛ چیزی که پسان تر معلوم شد حقیقت نداشته است.

وی ادعا دارد که در هنگام بررسی شکایت هایش از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، جوانی که خودش را نماینده دو عضو این کمیسیون می گفت، چندبار به دیدارش آمد و از وی درخواست پول کرد.

صالح - نامزد معترض گفته است:«این جوان یک موتر دست پاکستان مدل دوهزار و ده داشت که نمبر پلیت آن از نیمروز بود؛ اما خود این جوان بدخشی بود. وی دوبار نزد من آمد و گفت که حمیرا حقمل و رییس صاحب (عبدالعزیز آریایی) می گویند که اگر دو لک دالر می دهی، ما رأی ترا حفظ می کنیم.»

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

علی رضا روحانی - سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی: گفته است«در صورتی که ادعا علیه اش وجود دارد، حتماً باید مستند و مستدل، از طریق قانونی، قضیه پیگیری شود و ما هم از پیگیری این قضیه به شدت استقبال می کنیم.»

شماری از نامزدان معترض از آنچه که بی پروایی به شکایت های شان در باره نتایج نخستین انتخابات می گویند، نیز انتقاد می‌کنند.

مولا محمد پیمان - نامزد معترض گفت:«به خود کمیسیون شکایات رفتیم، به هرجای مراجعه کردیم؛ اما گپ در کجاست؟ که خو می گویند و حرفت را نمی شنوند.»

و اما، این دو بانو که از نامزدان معترض انتخابات مجلس در ولایت فاریاب استند، بر ادامه اعتراضات شان در برابر فیصله های کمیسیون های انتخاباتی تأکید می ورزند.

عزیزه سادات - نامزد معترض گفت:«مثلاً در رای های من، داکتر صاحب... در رای این ها نسبت به اول تغییراتی آمده است؛ اما در رای های دیگر کسانی که در لیست استند، تغییرات نیامده است!»    

منیژه بوستانی - نامزد معترض گفت:«ما وکیل می گیریم و رسماً دعوا می کنیم که حق ما را بدهند.»

با این حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، قناعت نداشتن نامزدان انتخابات مجلس را از فیصله های کمیسیون های انتخاباتی، طبیعی می داند.

به باور این کمیسیون، در هر حالتی، شماری از این نامزدان برنده و بسیاری هم بازنده استند؛ اما اعتراضات معترضان باید قانونی و مستند باشد تا به آنها رسیده گی شود.

افغانستان

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

Thumbnail

شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، از آنچه که فساد در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و نیز بی پروایی به شکایت‌های شان از سوی این کمیسیون می گویند، انتقاد می کنند.

یکی از این نامزدان، ادعا دارد که پس از رد درخواست پولی دو عضو این کمیسیون، نامش از فهرست برنده‌گان نهایی انتخابات مجلس در ولایت کنر، بیرون کشیده شد.

اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این اتهامات و انتقادها را رد می کند و تأکید می ورزد که هر ادعایی باید مستند باشد تا به آن رسیده‌گی لازم شود.   

صالح محمد صالح یکی از نامزدان معترض انتخابات مجلس از ولایت کنر می‌گوید که با اعلام نتایج نخستین این انتخابات، وی از گم بودن هژده رایش در یکی از مرکزهای رای دهی در این ولایت شکایت کرد؛ اما پس از بررسی این شکایتش، برخی از مقام های کمیسیون های انتخاباتی، به وی و نزدیکانش گفتند که نام صالح محمد صالح، مشمول برنده گان نهایی انتخابات مجلس شده است؛ چیزی که پسان تر معلوم شد حقیقت نداشته است.

وی ادعا دارد که در هنگام بررسی شکایت هایش از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، جوانی که خودش را نماینده دو عضو این کمیسیون می گفت، چندبار به دیدارش آمد و از وی درخواست پول کرد.

صالح - نامزد معترض گفته است:«این جوان یک موتر دست پاکستان مدل دوهزار و ده داشت که نمبر پلیت آن از نیمروز بود؛ اما خود این جوان بدخشی بود. وی دوبار نزد من آمد و گفت که حمیرا حقمل و رییس صاحب (عبدالعزیز آریایی) می گویند که اگر دو لک دالر می دهی، ما رأی ترا حفظ می کنیم.»

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

علی رضا روحانی - سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی: گفته است«در صورتی که ادعا علیه اش وجود دارد، حتماً باید مستند و مستدل، از طریق قانونی، قضیه پیگیری شود و ما هم از پیگیری این قضیه به شدت استقبال می کنیم.»

شماری از نامزدان معترض از آنچه که بی پروایی به شکایت های شان در باره نتایج نخستین انتخابات می گویند، نیز انتقاد می‌کنند.

مولا محمد پیمان - نامزد معترض گفت:«به خود کمیسیون شکایات رفتیم، به هرجای مراجعه کردیم؛ اما گپ در کجاست؟ که خو می گویند و حرفت را نمی شنوند.»

و اما، این دو بانو که از نامزدان معترض انتخابات مجلس در ولایت فاریاب استند، بر ادامه اعتراضات شان در برابر فیصله های کمیسیون های انتخاباتی تأکید می ورزند.

عزیزه سادات - نامزد معترض گفت:«مثلاً در رای های من، داکتر صاحب... در رای این ها نسبت به اول تغییراتی آمده است؛ اما در رای های دیگر کسانی که در لیست استند، تغییرات نیامده است!»    

منیژه بوستانی - نامزد معترض گفت:«ما وکیل می گیریم و رسماً دعوا می کنیم که حق ما را بدهند.»

با این حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، قناعت نداشتن نامزدان انتخابات مجلس را از فیصله های کمیسیون های انتخاباتی، طبیعی می داند.

به باور این کمیسیون، در هر حالتی، شماری از این نامزدان برنده و بسیاری هم بازنده استند؛ اما اعتراضات معترضان باید قانونی و مستند باشد تا به آنها رسیده گی شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره