تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

آلوده‌گی هوا در کابل امراض تنفسی را افزایش داده است

کمیسیون صحت و محیط زیست مجلس نماینده گان، امروز نزدیک به بیست تن از مسؤولان نهادهای حکومتی را برای پاسخ گویی در بارۀ افزایش آلوده گی هوا به این کمیسیون فراخواند.
 
رییس این کمیسیون، آلوده گی هوا را در پایتخت انتحار خاموش می داند و بر جلوگیری از بیشتر شدن آلوده گی ها تأکید دارد. این در حالی است که ادارۀ عالی نگه داری از محیط زیست، می گوید که آلوده گی ها در مقایسه با سال پار کاهش یافته اند.

 

افغانستان

آلوده‌گی هوا در کابل امراض تنفسی را افزایش داده است

اما پاسخ مسوؤلان حکومتی قناعت کمیسیون صحت و محیط زیست مجلس نماینده‌گان را فراهم نساخت و این کمیسیون به این مسوؤلان یک هفته فرصت داد تا برنامه های عملی شان را آماده بسازند.

Thumbnail

کمیسیون صحت و محیط زیست مجلس نماینده گان، امروز نزدیک به بیست تن از مسؤولان نهادهای حکومتی را برای پاسخ گویی در بارۀ افزایش آلوده گی هوا به این کمیسیون فراخواند.
 
رییس این کمیسیون، آلوده گی هوا را در پایتخت انتحار خاموش می داند و بر جلوگیری از بیشتر شدن آلوده گی ها تأکید دارد. این در حالی است که ادارۀ عالی نگه داری از محیط زیست، می گوید که آلوده گی ها در مقایسه با سال پار کاهش یافته اند.

 

هم‌رسانی کنید